Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - MIASTO OSTRÓDA - obręb Nr 8 ul. Seweryna Pieniężnego, część działki nr 352/4 o pow. 62m2

ZARZĄD POWIATU W OSTRÓDZIE
stosownie do  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

 1. Położenie nieruchomości: MIASTO OSTRÓDA - obręb Nr 8 ul. Seweryna Pieniężnego;
 2. Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 352/4; KW Nr EL1O/00051493/7; 
 3. Powierzchnia gruntu: 62 m2;
 4. Opis dzierżawionego gruntu: grunt niezabudowany, w operacie ewidencji gruntów i budynków oznaczony symbolem B - tereny mieszkaniowe ;
 5. Czas trwania umowy: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.;
 6. Wysokość czynszu dzierżawnego:
  • za rok 2024 czynsz wynosi 114,39 zł , w tym podatek VAT  słownie złotych: sto czternaście  39/100 , 
  • za rok 2025 czynsz wynosi 114,39 zł , w tym podatek VAT  słownie złotych: sto czternaście  39/100,  
  • za rok 2026 czynsz wynosi 114,39 zł , w tym podatek VAT  słownie złotych: sto czternaście  39/100;  
 7. Informacja o przeznaczeniu wydzierżawianego gruntu: na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul. Pieniężnego 81 w Ostródzie, oznaczonej jako działka nr 326;
 8. Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 września roku, za który przypada należność w kasie Starostwa Powiatowego  w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5  lub na konto: PKO Bank Polski 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884 ;
 9. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem gruntu, w tym podatku od nieruchomości;
 10. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo podwyższenia stawki czynszu na kolejne lata, nie więcej niż o 10% w stosunku do czynszu z roku poprzedniego;
 11. Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5  oraz na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 ( pokój Nr 323) lub telefonicznie pod nr telefonu 89- 642 98 34.

                            
STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

 

Ostróda, dnia  23.11.2023 r.