Wersja archiwalna z dnia

XL sesja Rady Powiatu w Ostródzie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Powiatu w Ostródzie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2023-2038.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zbywanego w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2023 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Ostródzki zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem
  lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
 12. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.

XL sesja Rady Powiatu odbędzie się 29 listopada 2023 r. o godz. 13:00 w sali nr 220 w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5.

 

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Beata Mazur

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.