Wersja obowiązująca z dnia

Dom Dziecka im. Sierot Sybirackich w Szymonowie

 Rejestry, ewidencje i archiwa Domu Dziecka im. Sierot Sybirackich w Szymonowie
W jednostce prowadzone są następujące rejestry:
  • księga ewidencji wychowanków - zawierająca dane o wychowankach,
  • indywidualne plany pracy;
  • księga protokołów Stałego Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka;
Zasady udostępniania:
Dane zawarte w rejestrach udostępnia się niezwłocznie  na wniosek osób lub instytucji upoważnionych.