Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - MIASTO OSTRÓDA obręb Nr 1 ul. Zakole dz. nr 304/1 o pow. 120m2

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344)  Zarząd Powiatu w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej,. Umowa zostanie zawarta na czas określony : od dnia 01 lipca  2023 do dnia 30 czerwca 2026 r. 

Lp.

położenie nieruchomości,

oznaczenie wg ewidencji gruntów,

nr księgi wieczystej

powierzchnia dzierżawionego gruntu

Opis

nieruchomości, cel dzierżawy

   czynsz dzierżawny

1

MIASTO  OSTRÓDA
obręb: Nr 1
ul. Zakole
dz. nr 304/1
KW EL1O/00034738/2

120 m2

działka niezabudowana, przeznaczona do dzierżawy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 305

 

za rok 2023 czynsz wynosi: 111,61 zł, słownie: sto jedenaście złotych 61/100,
za rok 2024 czynsz wynosi: 221,40 zł, słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych 40/100,
Za rok 2025 czynsz wynosi: 221,40 zł, słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych 40/100
Za rok 2026 czynsz wynosi: 109,79 zł, słownie: sto dziewięć złotych 79/100,

roczny czynsz dzierżawny wynosi:
221,40 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych 40/100), w tym 23% podatku VAT
120 m 2 x 1,50 zł + 23 % VAT= 221,40 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest  do dnia 15 września, roku za który przypada należność do kasy Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego  5 lub na konto: PKO Bank Polski 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884.
Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem gruntu, w tym podatku od nieruchomości.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo podwyższenia stawki czynszu na kolejne lata, nie więcej niż o 10% w stosunku do czynszu z roku poprzedniego.
Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz umieszcza na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, p. Nr 323  lub telefonicznie pod  nr tel. 89- 642-98-34 

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski