Wersja obowiązująca z dnia

Dom Pomocy Społecznej w Molzie

Rejestry i ewidencje Domu Pomocy Społecznej w Molzie

Dom prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
  • rejestr osób przyjętych do DPS,
  • rejestr osób oczekujących na umieszczenie w DPS
  • teczki osobowe mieszkańców,
  • indywidualne plany wspierania mieszkańca,
  • książka raportów,
  • dokumentacja medyczna,
  • inną dokumentację niezbędną do prawidłowego funkcjonowania placówki, taką jak: rejestr wizyt lekarskich, absencji mieszkańców,
  rejestr leków, zabiegów pielęgniarskich itp.
Zasady udostępniania:
Dokumentacje posiadające kategorie archiwalne przechowywane są w archiwum zakładowym od 2000r.
Dokumentacja indywidualna mieszkańców objęta jest tajemnicą. Udostępniana jest tylko na wniosek Sądu lub Prokuratury, ewentualnie przesyłana do innego DPS-u w przypadku zmiany miejsca pobytu.
Informacje nie zawierające danych osobowych udostępniane są na wniosek zainteresowanych.