Wersja nieobowiązująca z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Obręb Reszki, gm. Ostróda, dz. nr 209/3 o pow. 0,4220 ha

STAROSTA OSTRÓDZKI

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Położenie nieruchomości

Obręb Reszki, gm. Ostróda

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Działka nr 209/3 o pow. 0,4220 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr EL1O/00045476/7

Powierzchnia gruntu przeznaczonego do dzierżawy

0,2069 ha

Opis dzierżawionego gruntu

Nieruchomość rolna, niezabudowana, grunty orne RIIIb

Okres, na jaki zawierana jest umowa

 Od dnia 01 czerwca  2023r. do 31 grudnia 2025r.

Wysokość opłaty

Czynsz dzierżawny za rok 2023 – 155,18 zł

Roczny czynsz dzierżawny od 2024 roku wynosi – 310,35 zł

Nieruchomość rolna zwolniona z podatku VAT na podstawie

Informacja o przeznaczeniu wydzierżawianego gruntu

Do użytkowania rolniczego - bez prawa zabudowy i trwałych nasadzeń.

Termin wnoszenia opłat

Czynsz dzierżawny płatny jest jednorazowo w terminie do dnia 30 września bieżącego roku w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 lub na konto: PKO Bank Polski  O/Ostróda, nr konta: 94 1020 1811 0000 0102 0271 6868

Dzierżawca

Pan Zenon Szum

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni, licząc od dnia 4 maja 2023r. na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5,  na stronie internetowej bip.powiat.ostroda.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 ( pokój nr 325) lub telefonicznie pod  nr telefonu (89) 642-98-56. 

Ostróda, dnia 26 kwietnia 2023 roku

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.