Wersja obowiązująca z dnia

Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi
W Zespole prowadzone są wszelkie rejestry zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sprawy uczniowskie prowadzone są przez sekretariat szkolny . W przypadku utraty oryginału  świadectwa lub dyplomu uczeń - absolwent może wystąpić do szkoły, która wydała ten dokument z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. /Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002r./
W Zespole prowadzone jest archiwum pracowników zatrudnionych od roku 1970 do chwili obecnej. Sprawy byłych i obecnych pracowników są załatwiane w pok. Nr 5 /zaświadczenia o zarobkach/ oraz w pok. Nr 9 /świadectwa pracy/ w sposób zwyczajowo przyjęty.