Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - obręb Łukta, gmina Łukta dz. nr 331/4 o pow. 0,4286 ha i nr 332/3 o pow. 1,2404 ha

WYKAZ  
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) 

STAROSTA OSTRODZKI

podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę w  drodze bezprzetargowej fragmentu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej obrębie Łukta, gmina Łukta, oznaczonej według operatu ewidencji gruntów i budynków m.in. jako działki 331/4 o pow. 0,4286 ha i nr 332/3 o pow. 1,2404 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą KW Nr EL1O/00031475/9.
Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas oznaczony:  od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2026  r.
Roczny czynsz dzierżawny wynosi 0,50 zł za 1 m2 dzierżawionej powierzchni gruntu i płatny jest do dnia 30 września każdego roku, natomiast czynsz dzierżawny za rok 2026 płatny jest do dnia  10 marca 2026 r. 

Numer działki ewidencyjnej

Pow. działki (ha)

Pow. wydzierżawianego gruntu w ha 

Czynsz dzierżawny

331/4

0,4286

0,0211

Łącznie roczny czynsz dzierżawny wynosi:
943 m2 x 0,50 zł = 471,50,- zł

(słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 50/100).

332/3

1,2404

0,0732

Łącznie

1,6690

0,0943

Kwota czynszu dzierżawnego nie obejmuje podatku VAT- zwolnione na podst. § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r., poz. 1983 ze zm.)
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Łukta, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVII/257/2001 Rady Gminy w Łukcie z dnia 30 kwietnia 2001 r., działka nr 331/4 przeznaczona jest na teren projektowanej bazy zakładu komunalnego, oraz drogę gminną, działka nr 332/3 przeznaczona jest na teren projektowanej bazy zakładu komunalnego, projektowane i adaptowane ulice dojazdowe, projektowaną zabudowę mieszkalną (jednorodzinną i zagrodową), usługową oraz drogę gminną.

Wydzierżawiający oddaje ww. grunt w dzierżawę z przeznaczeniem na ogródki działkowe (przydomowe),  oraz na cele upraw rolniczych.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo podwyższenia stawki czynszu na kolejny rok, nie więcej niż 10 % w stosunku do czynszu z roku poprzedniego. 
Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do 30 września każdego roku w kasie  Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5  lub na konto:  PKO Bank Polski SA nr 94 1020 1811 0000 0102 0271 6868. 
Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych z użytkowaniem nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości.

Ogłoszenie niniejsze  wywiesza się na okres 21 dni, poczynając od dnia 2 marca 2023 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, w siedzibie Urzędu Gminy Łukta oraz umieszcza na stronie www.bip.powiat.ostroda.pl a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój Nr 325  lub telefonicznie pod  nr telefonu (89) 642-98-56.

Ostróda, dnia 27 lutego 2023 r.

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski
 

Nr parceli

Pow. Ogólna

Pow.
w działce nr 331/4

Pow.
w działce nr 332/3

Czynsz dzierżawny

16

0,0490

0

0,0490

245,00

21

0,0453

0,0211

0,0242

226,50

Łącznie

0,0943

0,0211

0,0732

471,50

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski