Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie nr 3 miasta Morąg, oznaczonej według operatu ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 104/5 o pow. 0,3697 ha

Ostróda, dnia 1 marca 2023 r. 

GN.6853.2.12.2022.LN

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124  i art. 124a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  r. o gospodarce nieruchomościami 

Na podstawie art. 124, art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344), w związku z art. 49 i art. 49a ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm..), Starosta Ostródzki zawiadamia, że na wniosek pełnomocnika ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w   Gdańsku, Oddziału w  Olsztynie, w dniu 1 marca 2023 r. została wydana decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o  nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie nr 3 miasta Morąg, oznaczonej według operatu ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 104/5 o pow. 0,3697 ha. Ograniczenie sposobu korzystania z  przedmiotowej nieruchomości polega na zezwoleniu Spółce Energa - Operator  z siedzibą w  Gdańsku, Oddział w Olsztynie, na realizację na ww. działce inwestycji, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV,  o długości 27  m, zgodnie z  załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3, stanowiącymi integralną część tej decyzji.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie (ul. Jana III Sobieskiego 5), Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów, (II piętro pokój 325), w godzinach pracy urzędu. 
Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49b KPA, w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1  KPA o  decyzji  która podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o  tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 1 marca 2023 r., poprzez umieszczenie  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz przez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski