Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 OSR 4601 A w miejscowości Słoneczniku, gmina Morąg, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 113

Ostróda, 22.02.2023 r.

Nasz znak:
BA.6740.78.2023

Starosta Ostródzki

INFORMUJE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 OSR 4601 A w miejscowości Słoneczniku, gmina Morąg, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 113.

Zgodnie z art. 34a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) organ administracji architektoniczno – budowlanej zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu informację o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz informuje o tym postępowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze właściwości tego organu.

 

Z up. STAROSTY
Daniel Ruciński
DYREKTOR
Wydziału Budownictwa i Architektury