Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Starosty Ostródzkiego w sprawie decyzji Nr 2/2023 z dnia 20.02.2023 r. i udzielenia zezwolenia Inwestorowi – Zarządowi Powiatu Ostródzkiego na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzka, Drwęcka, Kopernika w Ostródzie

Ostróda, 20.02.2023 r.

Nasz znak: 
BA.6740.2.3.2022

OBWIESZCZENIE
Starosty Ostródzkiego

Na podstawie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 2000 ze zm.) Starosta Ostródzki podaje do publicznej wiadomości informację:

że Starosta Ostródzki decyzją Nr 2/2023 z dnia 20.02.2023 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi – Zarządowi Powiatu Ostródzkiego na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzka, Drwęcka, Kopernika w Ostródzie.

Określenie linii rozgraniczających teren inwestycji.
obręb 9, m. Ostróda działki nr: 48, 59/1, 60/7, 71, 60/6, 55, 58/2, 72/65, 66/106, 72/70
obręb 10, m. Ostróda działki nr: 9/36, 9/8

Określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Ostródzkiego

obręb 9, m. Ostróda działki nr: 58/3 (z podziału 58/2), 72/71 (z podziału 72/65)
obręb 10, m. Ostróda działki nr: 9/108 (z podziału 9/8)

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
obręb 9, m. Ostróda działki nr: 66/106, 72/72 (z podziału 72/65), 72/70

(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału; w nawiasie podano numer działki przed podziałem)

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać w w/w sprawie uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 pokój Nr 335 w godzinach pracy urzędu, po telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 089 642 98 18).
Zapoznanie z treścią tej decyzji nie jest obowiązkowe.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zawiadomienie stron postepowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski