Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie nr 24 Ornowo, gmina Ostróda, oznaczonej  w ewidencji gruntów i  budynków jako działka nr 161/6 o pow. 0,6801 ha

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

STAROSTA  OSTRÓDZKI
ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony, na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie nr 24 Ornowo, gmina Ostróda, oznaczonej  w ewidencji gruntów i  budynków jako działka nr 161/6 o pow. 0,6801 ha, uregulowanej   w księdze wieczystej Nr EL1O/00051192/7. W dziale III Kw wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe dotyczące nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR SA.

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 358 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość  oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr 161/6 o pow.  0,6801 ha posiada kształt nieregularny. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest, w sposób następujący: RIVa - 0,0144 ha, PsIII - 0,4167ha, Br-PsIV-0,2490 ha. Działka zabudowana jest trzema budynkami gospodarczymi stanowiącymi pozostałości po dawnym siedlisku. Budynki znajdują się w zabudowie zwartej, łączna powierzchnia zabudowy wynosi 422 m2. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna, w północno zachodniej części działki znajdują się betonowe słupy linii elektroenergetycznej (jeden z transformatorem). Dodatkowo wzdłuż zachodniej granicy przez teren działki biegnie sieć wodociągowa i telekomunikacyjna. Przy budynku gospodarczo – garażowym znajdują się pozostałości betonowej piwniczki. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią działki rolne niezabudowane, pojedyncze zabudowania zagrodowe i gospodarcze, po stronie południowej znajduje się nasyp po którym biegnie droga ekspresowa S5. Dojazd do nieruchomości od strony centrum wsi odbywa się drogą publiczną o dobrze utrzymanej – asfaltowej nawierzchni. Odległość od ścisłego centrum Ornowa wynosi ok. 600 m., od centrum Ostródy ok. 7,5 km.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda nr  XXXV/288/2021 z dnia 21 czerwca 2021r., przedmiotowa działka znajduje się w strefie S1-strefa osadniczo gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Brak obowiązującego  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. nieruchomości. 

Zbycie przedmiotowej działki następuje pod warunkiem, iż Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569). Prawo pierwokupu, o którym mowa powyżej, nie przysługuje, jeżeli w wyniku nabycia przedmiotowej nieruchomości następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha łącznej powierzchni użytków rolnych, a nabywana nieruchomość położona jest w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą. Nabywcę nieruchomości obowiązują ustalenia  art. 2b ww. ustawy.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
56 000,- zł
(słownie: pięćdziesiąt  sześć tysięcy  złotych 00/100)

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się dnia 24 marca 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 220.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium w formie pieniężnej, w wysokości 6000,- zł (słownie: sześć tysięcy  złotych  00/100), najpóźniej do dnia 20  marca  2023 roku na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostródzie, PKO Bank Polski SA Nr 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835.  Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument potwierdzający tożsamość, a osoby inne niż fizyczne dodatkowo  muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest pełnomocnictwo notarialnie poświadczone.
W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji wymagany jest aktualny odpis z rejestru (wydany bądź potwierdzony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwe pełnomocnictwa poświadczone notarialnie, dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożone stosowne pełnomocnictwo współmałżonka, zawierające zgodę na uczestnictwo w przetargu w jego imieniu oraz składanie oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości. 

Niezależnie od podanych powyżej informacji, uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami, a także możliwościami zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 

Termin aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena osiągnięta w przetargu powinna być wpłacona na rachunek Starostwo Powiatowe  w Ostródzie PKO Bank Polski SA 94 1020 1811 0000 0102 0271 6868, w takim terminie aby wpłacone środki były widoczne na wskazanym koncie 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, w przeciwnym przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Wpłacone wadium:

  • zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
  • nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
  • zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Od obowiązku wniesienia wadium zwalnia się osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z  tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., jeżeli zgłoszą uczestnictwo w  przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z  dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z  2017 r., poz.  2278 t.j.). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie ministra właściwego.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w operacie ewidencji gruntów i budynków  i w księdze wieczystej nr EL1O/00051192/7 w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w  Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i  Ewidencji Gruntów telefonicznie pod nr (89) 642 98 56 lub nr (89) 642 98 33, bądź drogą  mailową – adres email: jankowska@powiat.ostroda.pl, oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej Starostwa Powiatowego w  Ostródzie - na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w  zakresie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie można uzyskać na stronie  www.bip.powiat.ostroda.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

wz. STAROSTY
Jan Kacprzyk
WICESTAROSTA 

Załączniki