Wersja nieobowiązująca z dnia

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kotkowo, w gm. Łukta, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 47/6 o pow. 3,28 ha

Nasz znak: GN 6840.4.10.2022.SZ

Ostróda, 16 luty 2023 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kotkowo w gm. Łukta 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), § 6 ust. 1, ust. 4 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569), 

Zarząd  Powiatu w Ostródzie

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kotkowo, w gm. Łukta, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 47/6 o pow. 3,28 ha, uregulowanej w księdze wieczystej  nr KW EL1O/0008797/2, stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego.  
Działy III i IV ww.  księgi nie zawierają wpisów – wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich. Działka jest dzierżawiona – umowa dzierżawy na czas nieoznaczony.

 1. Uzasadnienie wyboru przetargu ustnego ograniczonego.
  Zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r., poz. 1899  ze zmianami. ), przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. W związku z brzmieniem ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 ze zmianami) warunki  przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
  Z powyższych przyczyn dokonano wyboru ustnego przetargu ograniczonego.
 2. Opis nieruchomości
  Nieruchomość położona jest w strefie obrzeżnej wsi Kotkowo, w gminie Łukta. Działka leży w sąsiedztwie drogi biegnącej z Kotkowa do wsi Zawroty, wewnątrz dużego kompleksu leśnego, w odległości ok 850m. od centrum Kotkowa. 
  Działka stanowi grunt niezabudowany. Na części przedmiotowej działki znajduje się złoże „Kotkowo – Zawroty”. Działka posiada w miarę regularny kształt. Teren działki jest płaski, częściowo zadrzewiony. Dojazd do w/w działki następuje drogą gruntową. Kopalina główna  - piaski i żwiry. 
  Działka w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest w następujący sposób: RV (grunty orne) -1,91 ha; RVI (grunty orne) – 1,37 ha;
  Brak uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. 
 3. Przeznaczenie w planie zagospodarowania 
  Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Łukta z dnia 31 października 2012 r. działka Nr 47/6 położona w obrębie 6 Kotkowo oznaczona jest w części symbolem „PE” – tereny przewidywanego występowania złóż kruszywa. 
  Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
 4. Miejsce i termin przetargu.
  Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - p. 220
  • cena wywoławcza 112 000,00 zł (sto dwanaście tysięcy złotych), 
  • wadium 11 200,00 zł (jedenaście tysięcy dwieście złotych),
  • minimalne postąpienie nie może być mniejsze 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  
  • sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT  na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U.  z 2022 r. poz. 931 ze zmianami).
 5. Termin zgłaszania uczestnictwa w przetargu
  Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 17 marca 2023r. o godz. 15:00
  Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z załącznikami  należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, w pokoju nr 218 ( sekretariat – I piętro) .
  Zgłoszenie należy złożyć w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „ Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym-  działka nr 47/6 w obrębie Kotkowo„
 6. Dokumenty jakie należy załączyć dokonując zgłoszenia do przetargu.
  1. Do zgłoszenia należy dołączyć:
   • oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat (art.  7 ust.  1 w związku z art. 6 ust. 1, 2 pkt 1  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego,
   • zaświadczenie o zameldowaniu przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, 
   • w przypadku  udziału  w  przetargu małżonka  osoby  wpłacającej  wadium  przedłożenie pełnomocnictwa  udzielonego  przez  małżonka  wpłacającego  wadium,  na  dokonanie czynności  prawnych  związanych  z  udziałem  w  przetargu , przy czym pełnomocnictwo to może być złożone także po otwarciu przetargu.
   • dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022r., poz.  2569) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  dnia  17  stycznia  2012  r.  (Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  109 ze zmianami)  w  sprawie  kwalifikacji  rolniczych posiadanych  przez  osoby  wykonujące  działalność  rolniczą  kserokopie  poświadczone za  zgodność  z  oryginałem  przez składającego  ofertę,  przy  czym  jeżeli  nieruchomość ma  wejść  w  skład  wspólności  majątkowej  małżeńskiej  wystarczające  jest,  złożenie dokumentów kwalifikacji rolniczych, jak wyżej, jednego z małżonków
   • kserokopię dowodu wniesienia  wadium,
   • w  przypadku  składania  dokumentów  do  przetargu  przez  pełnomocnika  wymagane  jest równoczesne złożenie  stosownego  pełnomocnictwa  z  datą,  okresem  ważności, zakresem umocowania  i  podpisem  mocodawcy,  przy  czym  adwokat  i  radca  prawny  mogą samodzielnie  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kserokopię  składanego pełnomocnictwa,  a  pozostałe  osoby  winny  złożyć  pełnomocnictwo  w  oryginale z  poświadczonym   podpisem   przez   notariusza.   (uwaga:  po  zakończeniu  przetargu do  przeniesienia  własności, jeżeli  strona  wygrywająca  przetarg będzie  działała  przez pełnomocnika,  wymagane  będzie  odrębne  pełnomocnictwo  w  formie  aktu  notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone).
  2. Podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  . lub inne podmioty, o których mowa w  art.  2a  ust.  4 ww. ustawy dokonują w  wyżej  podanym  terminie zgłoszenia  uczestnictwa w przetargu, w  przypadku innych podmiotów o których mowa  w  art.  2a  ust.  4  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przedkładają zgodę Dyrektora  Generalnego  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa  na  nabycie  sprzedawanej nieruchomości,  wyrażoną  w  drodze  decyzji  administracyjnej.
  3. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w dniu 22 marca 2023r., oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej Starostwa Powiatowego w  Ostródzie.
 7. Wadium
  Wadium w kwocie 11 200,00 zł ( słownie: jedenaście tysięcy dwieście złotych) uczestnicy przetargu wpłacają wyłącznie w pieniądzu PLN w terminie do dnia 20 marca 2023 r. na rachunek  bankowy Starostwa Powiatowego  w Ostródzie PKO Bank Polski SA  Nr  93 1020 1811 0000 0602 0271 6835  tytułem podania wpłaty ”Przetarg na sprzedaż działki nr 47/6  w  Kotkowie”  oraz danych uczestnika przetargu.
 8. Informacje dodatkowe
  ​​​​​​​W odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu prawo pierwokupu przysługuje podmiotom wymienionym w art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 
 9. W przetargu mogą uczestniczyć:
  1. rolnicy indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, chyba że ustawa stanowi inaczej, przy czym:
   • jeżeli  nabywana  nieruchomość  rolna  albo  jej  część  ma  wejść  w  skład  wspólności majątkowej  małżeńskiej  wystarczające  jest,  gdy  rolnikiem  indywidualnym  jest  jeden z małżonków,
   • powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących  w  skład  gospodarstwa  rodzinnego  nabywcy  nie  może  przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
  2. podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  lub inne podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 4 ustawy.
 10. Dokumenty jakie przystępujący do przetargu winien posiadać, okazać lub złożyć komisji przetargowej po otwarciu przetargu.
  Uczestnik  przetargu winien okazać komisji  przetargowej, po otwarciu przetargu, na wezwanie prowadzącego przetarg dokument tożsamości tj.:  dowód osobisty lub paszport. 
 11. Inne informacje dotyczące przetargu.
  1. Niezależnie od podanych powyżej informacji, uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami, a także możliwościami zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  3. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu,  jednak nie  później  niż  przed  upływem  3  dni  od  dnia  odwołania  przetargu,  zamknięcia  przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia  przetargu  wynikiem  negatywnym,  przy  czym  wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  4. Wadium nie podlega zwrotowi w wypadku:
   • uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego przez uczestnika, który przetarg wygrał
   • nie dojścia do zawarcia aktu notarialnego z winy uczestnika przetargu, albo nie uzyskania przez niego zgody współmałżonka na nabycie wylicytowanej nieruchomości wymaganej przez notariusza i z tego powodu nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
   • w zakresie zawieranej umowy warunkowej i ostatecznej koszty nabycia nieruchomości oraz wszelkie podatki, opłaty notarialne, sądowe i inne ponosi kupujący nieruchomość.
  5. Sprzedaż  nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz w księdze wieczystej nr EL1O/0008797/2. 
  6. Cena  sprzedaży nieruchomości  jest  płatna  jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na rachunku Starostwa Powiatowego w Ostródzie  na trzy dni przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży.
  7. Nie  stawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu może spowodować odstąpienie przez Sprzedającego od  zawarcia  umowy  i  w takim  przypadku wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 
  8. Zastrzega się prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży w przypadku gdyby ujawniono po  stronie  nabywcy okoliczności  wskazujące na to, że zawarcie umowy będzie stanowiło naruszenie przepisów określonych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego oraz unieważnienia przetargu lub odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
  9. Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w  Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i  Ewidencji Gruntów telefonicznie pod nr (89) 642 98 34 lub nr (89) 642 98 33, bądź drogą  mailową – adres email: s.zambrzycka@powiat.ostroda.pl, oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie - na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w  zakresie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie można uzyskać na stronie www.bip.powiat.ostroda.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Ostróda, dnia  16 luty 2023 r. 

 

STAROSTA 
Andrzej Wiczkowski

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.