Wersja nieobowiązująca z dnia

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m. Morąg, dz. nr 192/11 o pow. 2,0263 ha

ZARZĄD POWIATU w OSTRÓDZIE
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonej  w obrębie Nr 1 m. Morąg.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja  2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - p. 220

numer działki wg ewidencji gruntów,  Nr księgi wieczystej

opis nieruchomości

cena  wywoławcza nieruchomości

wadium

192/11 o pow. 2,0263 ha

KW Nr EL2O/00021515/6

Działka stanowi grunt niezabudowany, porośnięty roślinnością trawiastą i drzewami owocowymi. Działka posiada regularny kształt. Teren działki jest płaski

Infrastruktura techniczna w zasięgu nieruchomości: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, gazowa.

1 480 000,00 zł

Do osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży zostanie  doliczony podatek VAT w stawce 23%

148 000zł

 

 1. Dział III Księgi wieczystej o numerze  EL2O/00021515/9 zawiera wpis ograniczonego prawa związanego z inną nieruchomością. Treść wpisu: nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 192/5 polegająca na prawie przejścia i przechodu przez działkę 192/6 zgodnie z § 12 aktu notarialnego. Ww. służebność nie dotyczy gruntu działki nr 192/11. W przypadku sprzedaży działki Zarząd Powiatu w Ostródzie podejmie uchwałę w  sprawie zniesienia służebności dla przedmiotowej działki.
 2. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Według ustaleń Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Morąg, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVIII/413/21 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 27 sierpnia 2021 r. działka nr 192/11 położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolem:
  • 54MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 148 000 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy złotych) najpóźniej do dnia 8 maja 2023 roku  na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego  w Ostródzie PKO Bank Polski SA Nr  93 1020 1811 0000 0602 0271 6835 .
  Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek.
 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
 5. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej prawo własności, której termin zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów  w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 7. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument potwierdzający tożsamość, a osoby inne niż fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis  z odpowiedniego rejestru.
  W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest pełnomocnictwo notarialnie poświadczone.
  W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.
 8. W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej  sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej ustawy.
 9. Wpłacone wadium:
  • zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
  • nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
  • zostanie zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
 10. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 11. Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz publikację na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl
 12. Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 ( pokój 323 )  lub telefonicznie pod  numerem telefonu  ( 89 ) 642 98 34 oraz na stronie internetowej: www.bip.powiat.ostroda.pl

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.