Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Wydział Oświaty

  1. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych


Do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Ostródzkiego, wpisuje się szkoły i placówki niepubliczne zakładane przez osoby prawne i fizyczne - art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).

Zasady udostępniania danych:

  • dane zawarte w ewidencji udostępnianie są na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanych osób.
  1. Rejestr zezwoleń udzielonych na założenie szkoły lub placówki publicznej


Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną (Dz. U. z 2004 r. Nr 46, poz. 438 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu prowadzi rejestr wydanych zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę fizyczną lub prawną (z wyjątkiem samorządu terytorialnego).

Zasady udostępniania danych:

  • dane zawarte w ewidencji udostępnianie są na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanych osób.

 

  1. Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

  1. Rejestr instytucji kultury

podstawa prawna: rozporzadzenie Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z dnia 20 lutego 2012 r.) 

Zasady udostępniania danych: 

  • dane zawarte w ewidencji udostępnianie są na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanych osób.
  1. Księga Rejestrowa Powiatowej Biblioteki Publicznej
  2. Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
  3. Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.