Wersja obowiązująca z dnia

Udzielanie informacji z zasobu

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie prac geodezyjnych i prac związanych z klasyfikacją gruntów – zał. nr 1 lub 1a
 • zgłoszenie prac kartograficznych – zał. nr 2 lub 2a
 • wniosek na udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zał. nr 3 lub 3a 


Miejsce składania wniosków i zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych
Zgłoszenia i wnioski należy składać lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Ostródzie – Kancelaria ogólna pok. nr 133 ( parter) lub bezpośrednio w:

 1. Wydziale Geodezji i Kartografii, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, pok. nr 315 (dotyczy: miast - Ostróda i Miłomłyn, gmin- Ostróda, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Łukta,
 2. Zamiejscowy Oddział Geodezji i Kartografii w Morągu, ul. 11-go Listopada 9, pok. nr 4 lub 7 (dotyczy: miast - Morąg i Miłakowo, gmin – Morąg, Małdyty i Miłakowo,


lub na adresy e-mail:

kartografia@powiat.ostroda.pl  - dla spraw dotyczących pkt. a
odgk.morag@powiat.ostroda.pl - dla spraw dotyczących pkt. b 

Termin załatwienia zgłoszeń lub wniosków: 

 • zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej są rejestrowane na bieżąco, maksymalnie w terminie 10 dni od złożenia zgłoszenia,
 • informacji udziela się w dniu złożenia wniosku lub w innym terminie uzgodnionym z zamawiającym, w przypadku dużych zamówień w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku,
 • zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych składa się razem z operatem technicznym i dokumentacją wynikową – zał. nr 4 lub 4a,
 • weryfikacja baz danych oraz operatów technicznych jest dokonywana na bieżąco w/g kolejności wpływu, maksymalnie w terminie 14 dni od ich złożenia,
 • uwierzytelnianie dokumentacji wynikowej dla wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych następuje niezwłocznie z chwilą przyjęcia operatu do zasobu, natomiast w innych przypadkach uwierzytelnienie dokumentów odbywa się niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku – zał. nr 5 lub 5a,
 • wniosek o uzgodnienie usytuowania projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu -rozpatrywany na naradzie

    koordynacyjnej w terminie 14 dni od złożenia wniosku -zał. nr 6 lub 6a.

Opłaty:

Opłaty za udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz do zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych naliczane są zgodnie z załącznikiem wysokości stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokości współczynników korygujących oraz zasad ustalania tych współczynników, a także szczegółowych zasad obliczania wysokości opłaty w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Opłatę należy wnieść w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 lub w kasie Zamiejscowego Oddziału Geodezji i Kartografii w Morągu, ul. 11-go Listopada 9. Opłatę można również dokonać przelewem wpłacając na konto podane w „Dokumencie Obliczenia Opłaty” . 


 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.725 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.(Dz.U. z 2014 r., poz. 917),
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 r., poz. 1183),
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do p.z.g. i k. (Dz.U. z 2014 r., poz. 924),
 • rozporządzenie Ministra Administracji Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.  (Dz.U. z 2014 r., poz. 914).

Załączniki