Wersja nieobowiązująca z dnia

Przekazanie operatu technicznego do zasobu poddanie weryfikacji i uwierzytelnianie dokumentacji wynikowej

Przekazanie operatu technicznego do zasobu poddanie weryfikacji i uwierzytelnianie dokumentacji wynikowej

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie operatu do zasobu ( druki do pobrania )
 • operat techniczny wraz z dokumentacją wynikową (ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz akty wykonawcze do ustawy w szczególności standardy techniczne wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, opracowywania i przekazywania ich wyników do PZGIK)
 • formatka dla mapy do celów projektowych i mapy z pomiaru wykonawczego


Miejsce składania wniosku:

 • wniosek wraz z operatem technicznym i dokumentacją wynikową należy przekazać na adres: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, lub złożyć:
 • w Wydziale Geodezji i Kartografii, pok. nr 315.  Sprawy prowadzą: dla części ostródzkiej - Bartosz Pielak - tel. (89) 642-98-22, fax (89) 642-98-05.
  dla części morąskiej - Kierownik Oddziału Kamil Smoliński tel. (89) 757 21 82 fax. (89) 757- 21- 82


Weryfikacja baz danych oraz operatu technicznego i dokumentacji wynikowej przekazanych do zasobu w wyniku pracy geodezyjnej i kartograficznej

 • weryfikacja baz danych i operatu technicznego oraz dokumentacji wynikowej dokonywana jest przez osoby do tego upoważnione niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do zasobu, z czynności weryfikacyjnych sporządza się protokół
 • jeżeli w wyniku weryfikacji nie stwierdzono usterek, operat techniczny wraz z dokumentacją przyjmuje się do zasobu,
 • jeżeli w wyniku weryfikacji stwierdzono usterki, operat techniczny wraz z dokumentacją i protokołem z weryfikacji zwraca się wykonawcy celem poprawienia,


Opłaty

                                                                                                                     

Opłaty za uwierzytelnienie dokumentów naliczane są zgodnie z załącznikiem do ustawy w sprawie wysokości stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokości współczynników korygujących oraz zasad ustalania tych współczynników, a także szczegółowych zasad obliczania wysokości opłaty w Dokumencie Obliczenia Opłaty na podstawie tabeli nr. 16
Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Opłatę należy wnieść w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 lub w kasie Zamiejscowego Oddziału Geodezji i Kartografii w Morągu, ul. 11-go Listopada 9, Opłatę można również dokonać przelewem wpłacając na konto podane w „Dokumencie Obliczenia Opłaty” . 


Podstawa prawna:

 • ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.725 z późn. zm.) 
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013r., poz. 1183).
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U 2014r., poz. 1924)
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby  postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilno - prawnych (Dz.U. 2014, poz. 914)

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.