Wersja obowiązująca z dnia

Informacje dodatkowe i wytyczne dla podmiotów i jednostek wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne

 1. Zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz opracowywania i przekazywania wyników wykonanych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych powinno się odbywać zgodnie z przepisami i standardami technicznymi z dziedziny geodezji i kartografii oraz  innymi przepisami szczególnymi.


Podstawa prawna:

 • ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.725 z późn. zm.)
 • ustawa - o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z póź zm.)
 • ustawa – Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1186 z późń. zm.)
 • ustawa – Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2268 z póź. zm.)
 • ustawa – o lasach z dnia 28 września 1991 r. ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2129)
 • ustawa – o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03.02.1995 r.(t.j. Dz.U z 2017 r. poz.1161 z póź. zm.)
 • ustawa – o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z póź. zm.)
 • ustawa – o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 z poź. zm.)
 • ustawa – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.(Dz.U. z 2015 r. poz.199 z póź. zm.)
 • ustawa  - o scalaniu i wymianie gruntów z dnia 26 marca 1982 roku (.j. Dz.U. z 2014 r. poz.700 z póź.zm.)
 • ustawa – o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1892 z póź zm.)
 • ustawa – o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 1781 z póź. zm.)
 • akty wykonawcze do w/w ustaw i inne Rozporządzenia i Zarządzenia z dziedziny geodezji i kartografii.

 

 1. Zasady sporządzania i kompletowania dokumentacji geodezyjnej przekazywanej do p.z.g. i k.
  • sporządzanie i  kompletowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej przekazywanej do p.z.g. i k. powinno się odbywać zgodnie z przepisami i wzorami dokumentów ujętymi w przepisach: w szczególności - Prawo geodezyjne i kartograficzne,  O gospodarce nieruchomościami, O scalaniu i wymianie gruntów i aktami wykonawczymi do w/w ustaw

 

t.j. :

 • rozporządzaniem M.S.W. i A. z dnia 09 listopada w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania  wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).
 • rozporządzeniem M.S.W i A. i M.R i G.Ź z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości ( Dz.U. z 1999 r. nr 45, poz.453),
 • rozporządzeniem M.R.R. i B. z 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. nr 38, poz. 454)
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)

Informacje dla geodetów