Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Poradnik interesanta Wydział Finansowy

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Opłaty melioracyjne

Opłaty melioracyjne

Opłatę uiszcza się w ratach rocznych w terminie do 15 września każdego roku. Szczegółowe informacje dotyczące opłat zawarte są w decyzjach wydawanych przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Po upływie terminu płatności wystawiamy upomnienie wraz z naliczonymi odsetkami od zaległości podatkowych i kosztami upomnienia, przypominające o obowiązku wpłacenia należności. Opłatę należy wpłacić w ciągu 7 dni, licząc od dnia doręczenia upomnienia. W razie nie wpłacenia należności we wskazanym terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.

  • udzielanie informacji na temat wielkości powyższych opłat, - pokój nr 229, Pani Grażyna Sokołowska,
  • wpłat można dokonywać bezpośrednio w kasie Starostwa w Ostródzie (pokój nr 106, Pani Ilona Szewczyk), w Morągu (pokój nr 2, Pani Dorota Sidor) lub na rachunek bankowy: