Wersja obowiązująca z dnia

Opłaty z tytułu umów najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i Powiatu

Opłaty z tytułu umów najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i Powiatu

Opłaty uiszcza się według warunków zawartych w umowach, które są zawierane w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Wniesienie opłaty po uzgodnionym terminie zobowiązuje do zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę. W przypadku nie uiszczenia stosownej opłaty w procesie windykacyjnym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  • udzielanie informacji na temat wielkości powyższych opłat, - pokój nr 229, Pani Grażyna Sokołowska,
  • wpłat można dokonywać bezpośrednio w kasie Starostwa w Ostródzie (pokój nr 106, Pani Ilona Szewczyk), w Morągu (pokój nr 2, Pani Dorota Sidor) lub na rachunek bankowy (informacje o numerach kont można uzyskać pod nr telefonu 089 642-98-11),