Wersja obowiązująca z dnia

Opłaty za zarząd i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i mienia Powiatu

Opłaty za zarząd i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i mienia Powiatu

Powyższa opłata winna być wnoszona przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłat naliczana jest w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Wniesienie opłaty rocznej po terminie zobowiązuje do zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę. W przypadku nie uiszczenia stosownej opłaty w procesie windykacyjnym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  • udzielanie informacji na temat wielkości powyższych opłat, - pokój nr 229, Pani Grażyna Sokołowska,
  • wpłat można dokonywać bezpośrednio w kasie Starostwa w Ostródzie (pokój nr 106, Pani Ilona Szewczyk) i w Morągu (pokój nr 2, Pani Dorota Sidor) lub na rachunek bankowy (informacje o numerach kont można uzyskać pod nr telefonu 089 642-98-11),