Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Poradnik interesanta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski | wersja archiwalna

Rejestracja stowarzyszenia kultury fizycznej

Wniosek o rejestrację stowarzyszenia kultury fizycznej

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o rejestrację stowarzyszenia kultury fizycznej
  2. Protokół z zebrania założycielskiego
  3. Uchwały z zebrania założycielskiego (w sprawie założenia klubu, w sprawie uchwalenia statutu, w sprawie powołania komitetu założycielskiego albo władz stowarzyszenia, w sprawie wyboru komisji rewizyjnej)
  4. Statut stowarzyszenia
  5. Lista obecności uczestników na zebraniu założycielskim (imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, data urodzenia, podpis)
  6. Lista założycieli stowarzyszenia – minimum 7 członków (imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, data urodzenia, podpis)
  7. Informacja o adresie siedziby stowarzyszenia kultury fizycznej

 

Opłaty:

(na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r., poz. 783 ze zmianami)

- za wydanie decyzji administracyjnej o wpisaniu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej – 10 zł

- za wydanie wypisu (zaświadczenia) z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej – 17 zł

- każdy duplikat wydanego wypisu – 5 zł

 

Opłat należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2016 r., poz. 176 ze zmianami).

- Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2015 r., poz. 1393 ze zmianami). 

Załączniki: