Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Dobrocin, obręb Stare Kiełkuty, gmina Małdyty, dz. nr 6/164 o pow. 1,9406 ha

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Ogłoszenia
Wersja z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Dobrocin, obręb Stare Kiełkuty, gmina Małdyty, dz. nr 6/164 o pow. 1,9406 ha

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY 

Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899 ze zmianami)  Zarząd Powiatu w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej,. Umowa zostanie zawarta na czas określony : od dnia 01 stycznia  2022 do dnia 31 grudnia 2024 r. 

 

Lp.

położenie nieruchomości,

oznaczenie wg ewidencji gruntów,

nr księgi wieczystej

powierzchnia dzierżawionego gruntu

Opis

nieruchomości, cel dzierżawy

czynsz dzierżawny

1

DOBROCIN, obręb Stare Kiełkuty, gmina Małdyty
część działki numer 6/164 o powierzchni 1,9406 ha
KW Nr EL2O/00023792/5

46 m2

grunt niezabudowany, w operacie ewidencji gruntów i budynków oznaczony symbolem R IVb, położony w pobliżu kompleksu garaży i ogródków warzywnych;
z przeznaczeniem na usytuowanie garażu blaszanego

miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 28,29 zł. (słownie złotych: dwadzieścia osiem 29/100) w tym 23 %  podatku VAT.
46m2 x 0,50zł + 23% VAT=28,29zł

Czynsz płatny jest w terminie do 15 dnia miesiąca, za który przypada należność, bez uprzedniego wezwania, do kasy Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego  5, w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 lub na konto: PKO Bank Polski  04 1020 1811 0000 0802 0271 6884.
Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem gruntu, w tym podatku od nieruchomości.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo podwyższenia stawki czynszu na kolejne lata, nie więcej niż o 10% w stosunku do czynszu z roku poprzedniego.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz umieszcza na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, p. Nr 323  lub telefonicznie pod  nr tel. 89- 642-98-34 

Ostróda, dnia  26.11.2021 r. 


STAROSTA
Andrzej Wiczkowski