Wersja obowiązująca z dnia

Klauzula informacyjna dla klientów Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie

Treść klauzuli:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdp.ostroda.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych  
  • realizacji zawartych umów art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, do dnia odwołania zgody
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne

Sposób wprowadzenia:

 • w postaci wywieszki na tablicy ogłoszeń
 • nad okienkiem rejestracji
 • na stronie BIP urzędu
 • w formularzach
 • w pierwszej korespondencji z urzędu do klienta (w odpowiedzi na wniosek klienta w trybie KPA)