Decyzja Nr 764/2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej SPV Miłakowo 1 o mocy do 1,0 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 102 obr. m. Miłakowo, gm. Miłakowo

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Ogłoszenia
Wersja z dnia

Decyzja Nr 764/2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej SPV Miłakowo 1 o mocy do 1,0 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 102 obr. m. Miłakowo, gm. Miłakowo

Ostróda, dnia 05.11.2021 r.

Nasz znak:
BA.6740.611.2021

DECYZJA Nr 764/2021

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 27.08.2021 r. (data wpływu 30.08.2021 r.)

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę
dla:
WORM 32 Sp. z o. o.
ul. Opolska 25A
46-060 Chrząszczyce

obejmujące:

budowę farmy fotowoltaicznej SPV Miłakowo 1 o mocy do 1,0 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 102 obr. m. Miłakowo, gm. Miłakowo.

Projektant: mgr inż. Jan Pięciński – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr Kl-333/94 wpis na listę ŚOIIB pod nr ewid. SWK/IE/0513/01,
z zachowaniem następujących warunków:

  1. inwestor jest obowiązany ustanowić kierownika budowy,
  2. roboty budowlane realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno – budowlanym i projektem zagospodarowania terenu, który stanowi załącznik nr 1,
    wynikających z art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

WORM 32 Sp. z o.o. wnioskiem z dnia 27.08.2021 r. (data wpływu 30.08.2021 r.) wystąpiła o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej SPV Miłakowo 1 o mocy do 1,0 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 102 obr. m. Miłakowo, gm. Miłakowo. Do wniosku inwestor dołączył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Po dokonaniu sprawdzenia wniosku zgodnie z art. 64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wezwaniem z dnia 04.10.2021 r. nałożono obowiązek uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wezwania. Wnioskodawca uzupełnił stwierdzone nieprawidłowości w terminie.

Starosta Ostródzki zawiadomił strony pismem z dnia 21.10.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w w/w sprawie oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, zgłaszania uwag i wyjaśnień.

Budowa farmy fotowoltaicznej SPV Miłakowo 1 o mocy do 1,0 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 102 obr. m. Miłakowo, gm. Miłakowo jest zgodna z ustaleniami decyzji z dnia 30.11.2020 r. o warunkach zabudowy oraz z przepisami techniczno – budowlanymi. Projekt budowlany został sporządzony i sprawdzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane oraz legitymujące się zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego. Projektanci sporządzili, wymaganą przepisem art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projekt zawiera oświadczenie, o którym mowa w art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego, podpisane przez projektantów. W projekcie budowlanym uwzględniono wymagania ochrony środowiska określone decyzją Burmistrza Miłakowa z dnia 14.09.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach. W trakcie postępowania administracyjnego organ stwierdził, że inwestor spełnił wymagania określone ustawą Prawo budowlane, a więc wydanie decyzji było zasadne.

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10-575 Olsztyn, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Uiszczono opłatę skarbową w kwocie:

  • 155 zł za wydanie pozwolenia na podstawie cz. III zał. do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923),
  • 48 zł za wydanie pozwolenia na podstawie cz. III zał. do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923),

 

Z up. STAROSTY
Daniel Ruciński
NACZELNIK
Wydziału Budownictwa i Architektury

Załączniki