Decyzja o zatwierdzeniu projektu architektoniczno – budowlanego oraz projekt zagospodarowania terenu i udzieleniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej PV Bogaczewo o mocy do 5,0 MW na działce nr 156 obr. Bogaczewo, gm. Morąg

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Ogłoszenia
Wersja z dnia

Decyzja o zatwierdzeniu projektu architektoniczno – budowlanego oraz projekt zagospodarowania terenu i udzieleniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej PV Bogaczewo o mocy do 5,0 MW na działce nr 156 obr. Bogaczewo, gm. Morąg

Ostróda, dnia 09.11.2021 r.

Nasz znak:
BA.6740.746.2021

DECYZJA Nr 769/2021

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 30.09.2021 r. (data wpływu 19.10.2021 r.)

zatwierdzam projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu i udzielam pozwolenia na budowę

dla:

PV-SUN Sp. z o.o.
ul. Złota 7/18
00-019 Warszawa

obejmujące:
budowę farmy fotowoltaicznej PV Bogaczewo o mocy do 5,0 MW
na działce nr 156 obr. Bogaczewo, gm. Morąg

Projektant mgr inż. Andrzeja Wiśniewskiego – upr. bud. w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr WAM/0143/POOK/08, wpis na listę W-MOIIB pod nr ewid. WAM/BO/0058/05 wraz z zespołem z zachowaniem następujących warunków:

  1. inwestor jest obowiązany ustanowić kierownika budowy,
  2. roboty budowlane realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno – budowlanym i projektem zagospodarowania terenu, który stanowi załącznik nr 1,
    wynikających z art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Inwestor wnioskiem z dnia 30.09.2021 r. (data wpływu 19.10.2021 r.) wystąpił o pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej PV Bogaczewo o mocy do 5,0 MW na działce nr 156 obr. Bogaczewo, gm. Morąg. Do wniosku inwestor dołączył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Starosta Ostródzki zawiadomił strony pismem z dnia 26.10.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w w/w sprawie oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, zgłaszania uwag i wyjaśnień.

Budowa farmy fotowoltaicznej jest zgodna z ustaleniami decyzji 84/2020 o warunkach zabudowy znak: GR.6730.84.2020 z dnia 01.12.2020 r., decyzji 92/2021 zamieniającą decyzję o ustaleniu warunków zabudowy znak: GR.6730.92.2021 z dnia 16.08.2021 r. oraz z przepisami techniczno – budowlanymi. Projekt budowlany został sporządzony i sprawdzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane oraz legitymujące się zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego. Projektanci sporządzili, wymaganą przepisem art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projekt zawiera oświadczenie, o którym mowa w art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego, podpisane przez projektantów. Do projektu budowlanego załączono decyzję Burmistrza Morąga znak: GR.6220.5.2020 z dnia 20.05.2021 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. W trakcie postępowania administracyjnego organ stwierdził, że inwestor spełnił wymagania określone ustawą Prawo budowlane, a więc wydanie decyzji było zasadne.

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10-575 Olsztyn, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
Uiszczono opłatę skarbową w kwocie:
- 155 zł za wydanie pozwolenia na podstawie cz. III zał. do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),
 

Z up. STAROSTY
Daniel Ruciński
NACZELNIK
Wydziału Budownictwa i Architektury