WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Ogłoszenia
Wersja z dnia

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ                      

  DO DZIERŻAWY

stosownie do  art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (  Dz. U. z 2021 r., poz. 1899.)

 

STAROSTA OSTRÓDZKI

podaje do publicznej wiadomości

o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Rychnowo gmina Grunwald, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr  127/1 o pow. 0,3560 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr EL1O/00038261/5

Umowy zostaną zawarte na czas określony od dnia 01 listopada 2021 r. do 31 października 2024 r.

Numer działki ewidencyjnej

Pow. dzierżawionego gruntu w m 2

Czynsz dzierżawny

127/1

 

700 m 2

Roczny czynsz dzierżawny wynosi:

700 m 2 x 0,15 zł = 105 zł

(słownie: sto pięć złotych 00/100).

Czynsz dzierżawny za rok 2021 wynosi:

17,55 zł

(słownie: siedemnaście złotych 55/100)

 

 

2500 m2

Roczny czynsz dzierżawny wynosi:

2500 m 2 x 0,15 zł = 375,- zł

(słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć złotych  00/100).

Czynsz dzierżawny za rok 2021 wynosi:

62,67 zł

(słownie: sześćdziesiąt dwa złote 67/100)

 

 

360 m 2

Roczny czynsz dzierżawny wynosi:

360 m 2 x 0,15 zł = 54,- zł

(słownie: pięćdziesiąt cztery złote  00/100).

Czynsz dzierżawny za rok 2021 wynosi:

9,02 zł

(słownie: dziewięć złotych 02/100)

 

 

Kwoty czynszu dzierżawnego nie obejmują podatku VAT- zwolnione na podst. § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r., poz. 1983.)

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Grunwald, uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/168/2016 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grunwald w obrębie geodezyjnym Rychnowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 18.01.2017 r., poz. 337) przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Wydzierżawiający oddaje ww. grunt w dzierżawę z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, oraz na cele upraw rolnych.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo podwyższenia stawki czynszu na kolejny rok, nie więcej niż 10 % w stosunku do czynszu z roku poprzedniego.

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do 30 września każdego roku w kasie  Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5  lub na konto:  PKO Bank Polski SA nr 94 1020 1811 0000 0102 0271 6868. Czynsz dzierżawny za rok 2021 płatny jest do dnia 15 grudnia 2021 r.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych z użytkowaniem nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości.

 

Ogłoszenie niniejsze  wywiesza się na okres 21 dni, poczynając od 5 listopada 2021 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, w siedzibie Urzędu Gminy Grunwald oraz umieszcza na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl  i  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

 

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój Nr 325  lub telefonicznie pod  nr telefonu (89) 642-98-56.

 

 

                                                                                                                

STAROSTA

Andrzej Wiczkowski

 

 

 

Ostróda, dnia 2 listopada 2021 r