Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie nr 4 miasta Ostróda

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Ogłoszenia
Wersja z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie nr 4 miasta Ostróda

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze. zm.)

STAROSTA  OSTRÓDZKI
podaje do publicznej wiadomości

o przeznaczeniu do sprzedaży, w drodze przetargu  ustnego nieograniczonego zabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie nr 4 miasta Ostróda, oznaczonych według ewidencji gruntów i budynków jako działki:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (ha)

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości

1

3

0,2337

EL1O/00043135/1

1. 364.000,-zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)

2

4/1  -  udział 1/4 części

0,0314

EL1O/00045704/5

3

10/19

0,0029

EL1O/00035680/7

  

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11  marca 2004 r.  o podatku od towarów i  usług    (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.).

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe zabudowane kompleksem zabudowań po byłym areszcie śledczym, położone w Ostródzie, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie,  obręb nr 4 miasta Ostróda, ulica Olsztyńska. 
Na przedmiotowych działkach znajduje się łącznie 9 budynków. Działki uzbrojone są w sieci : elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną ciepłowniczą, gazową (własne piece gazowe dwufunkcyjne) i telekomunikacyjną. 
Na ww. nieruchomościach usytuowane są następujące zabudowania:

  1. Budynek główny – penitencjarny – 3 - kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej, o powierzchni użytkowej 1 079,54 m2 , kubaturze 4 589,09  m3 , wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o., wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej w  pomieszczeniach kuchni oraz łaźni oraz instalacji p.poż. – hydranty wewnętrzne. 
  2. Budynek – dawna wartownia z salą widzeń – 1 - kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej w 1987 r., o pow. użytkowej 129,53 m2, kubaturze 557,04  m3 , wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o., wentylacji grawitacyjnej.
  3. Budynek – magazyn gospodarczy i warsztaty – 2 - kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej, o powierzchni użytkowej 123,24 m2, kubaturze 443  m3 , wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o., wentylacji grawitacyjnej, gazową – ogrzewanie c.w.u. – z pieca gazowego.
  4. Budynek – piwnica – magazyn – dawny magazyn ziemiopłodów, obiekt posadowiony pod poziomem parteru – pod dawnym spacerniakiem,  o pow. użytkowej 60,00 m2 , kubaturze 241,60  m3,  wyposażony w instalacje: elektryczną i wentylacji grawitacyjnej.
  5. Budynek – szatnia – 1 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w  technologii tradycyjnej, o powierzchni użytkowej 21,29 m2, kubaturze 119,26 m3 , wyposażony w instalacje: wodno–kanalizacyjną,  elektryczną, c.o., wentylacji grawitacyjnej.
  6. Budynek administracyjny – 1 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w  technologii tradycyjnej, o pow. użytkowej 71,51 m2, kubaturze 349,30 m3,  wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i wentylacji grawitacyjnej.
  7. Budynek garażu – 1 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony, składający się z dwóch części – A (rok budowy 1997)  i B (rok budowy 1974)– dwa stanowiska garażowe, wybudowany w  technologii tradycyjnej,  o pow. użytkowej: część A – 24,55  m2, część B – 21,82 m2 , kubaturze: część A – 92,98 m3, część B – 118,99 m3, wyposażony w  instalacje: elektryczną.
  8. Budynek agregatorowni – 1 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w   technologii tradycyjnej w 1991 r.,, zagłębiony poniżej poziomu gruntu,  o pow. użytkowej 76,30 m2, kubaturze 364,13 m3, wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o., gazową i wentylacji grawitacyjnej. W budynku znajdują się pomieszczenia kotłowni z dwoma piecami gazowymi dwufunkcyjnymi REMEHA oraz dwoma zbiornikami do ciepłej wody użytkowej o pojemności 400 l każdy, pomieszczenia z agregatem prądotwórczym oraz pomieszczenia magazynowe.
  9. Budynek – boks garażowy – 1-  kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w   technologii tradycyjnej w 2003 r.,  o pow. użytkowej 31,80 m2, kubaturze 112,32  m3,  wyposażony w instalacje: elektryczną  i c.o. 

Działka nr 4/1 jest niezabudowana i stanowi drogę dojazdową do nieruchomości o nawierzchni asfaltowej – dojazd do aresztu od strony ul. Adama Mickiewicza.

Zgodnie z ustaleniami Uchwały Nr XVIII/139/2000 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19  kwietnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 32 poz. 484 z 29 maja 2000  r.) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Olsztyńska – Gizewiusza w Ostródzie działki nr: 3, 4/1 i 10/19 przeznaczone są na cele usługowe.
Wszystkie ww.  działki znajdują się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, ponadto, zgodnie z ustaleniami „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda do roku 2023”, zaktualizowanego Uchwałą Nr XLIV/326/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 marca 2018 r. wszystkie działki znajdują się w obszarze rewitalizacji, jednakże z tego tytułu Gminie Miejskiej Ostróda nie przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo   w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) upływa dnia 15  grudnia  2021 r.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, poczynając od 29  października 2021 r, poprzez umieszczenie  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w  Ostródzie, udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie - na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie .

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie - pod nr telefonu (89) 642-98-56.

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski