Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Łukta, gmina Łukta

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Ogłoszenia
Wersja z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Łukta, gmina Łukta

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

STAROSTA OSTRÓDZKI
podaje do publicznej wiadomości wykaz

o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby fizycznej części gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws) o pow. 62,0 m2, tj. jeziora Kornek (Korwackiego), stanowiącego działkę Nr 260 o pow. 6,24 ha, położoną w obrębie Łukta, gmina Łukta (księga wieczysta Nr EL1O/000049096/7), z przeznaczeniem na budowę drewnianego pomostu rekreacyjnego.
Roczny czynsz dzierżawny wynosi 310,00 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych 00/100) plus podatek VAT w wysokości 23%, łącznie 381,30 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 30/100)
[Obliczenie: 62 m2 x 5,00 zł/m2 = 310,00 zł]

Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 30 września każdego roku w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, w oddziale w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 lub na konto: Starostwo Powiatowe w Ostródzie PKO Bank Polski O/Ostróda nr konta: 94 1020 1811 0000 0102 0271 6868.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyższenia stawki czynszu na kolejny rok, nie więcej niż o 10% w stosunku do czynszu z poprzedniego roku.
Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych z użytkowaniem nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości.

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2024 r. i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2022 r.
Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie od dnia 29 października 2021 r. do 19 listopada 2021 r. oraz umieszcza się na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 324) lub telefonicznie pod nr tel. (89) 642-98-51.

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski