Wersja obowiązująca z dnia

Informacja dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami dotycząca znowelizowanych przepisów ustawy o odpadach

Informacja dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami dotycząca znowelizowanych przepisów ustawy o odpadach.

 

Informuję, że weszły w życie istotne zmiany wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 14  grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), w szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) .

W związku z powyższym zgodnie z art. 14 ust. 1. ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy (tj. do dnia 04.09.2019 r.) złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 14 ust. 4 . ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w przypadku, jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku we wskazanym terminie, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa.

Ponadto zgodnie z  zapisami art.10 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ( tj. do dnia 04.09.2019 r.), złożyć wniosek o zmianę tego pozwolenia, w celu dostosowania go do przepisów zmienionych ww. ustawą. W przypadku gdy prowadzący instalację nie dopełni tego obowiązku, pozwolenie to wygasa w zakresie gospodarowania odpadami. Przepisy art. 14 ust.1-7 stosuje się odpowiednio.