Wersja obowiązująca z dnia

Zezwolenie na emisje gazów cieplarnianych

Wymagane dokumenty:
Wniosek zgodny z art. 53 Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. 2020.136 ze zmianami).
Opłaty:
Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020.1546 ze zmianami):

  • za wydanie zezwolenia - 82 zł,


Miejsce złożenia wniosku:
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie pok. 133

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ.
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego - Dz. U. 2020.256 ze zmianami).

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 425, tel. 642-98-76

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. 2020.136 ze zmianami).