Wersja obowiązująca z dnia

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych, prowadzonych przez Starostę Ostródzkiego jako organ służby geodezyjnej i kartograficznej

Starosta Ostródzki jako organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej właściwy dla terenu powiatu ostródzkiego, prowadzący zbiory danych, wchodzące w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego informuje o:

 1. warunkach, sposobie, zakresie i terminie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym,
 2. formacie, w którym dane są udostępniane,
 3. warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

I.    Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 r., poz. 2052  z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r., poz.  214 ),
 3. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 670 z późn. zm.),
 4. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
 5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735),
 6. rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 820),
 7. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 29),
 8. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

II.    Wymagane dokumenty:
Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. Dane, powinny być udostępniane za pomocą środków komunikacji elektronicznej i mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań publicznych.
Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się podmiotom na ich wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej.
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze zawiera:

 1. nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby;
 2. nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany;
 3. określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione;
 4. wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych;
 5. oznaczenie zakresu żądanych danych i sposobu ich udostępniania;
 6. wskazanie okresu udostępniania danych;
 7. zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 4;
 8. oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych danych;
 9. własnoręczny podpis albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze.

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2018 r., poz.29).

III.    Opłaty:

Zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nie pobiera się opłaty za udostępnianie danych na podstawie:

 • art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

IV.    Sposób i miejsce złożenia wniosku:

 1. Osobiście: w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostródzie (pok. 133) lub w Wydziale Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Ostródzie (pok. 315), ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda w godzinach pracy urzędu.
 2. Tradycyjną pocztą: na adres Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
 3. Drogą elektroniczną:
 • z wykorzystaniem poczty elektroniczne na adresy: centrala@powiat.ostroda.pl lub kartografia@powiatwiat.ostroda.pl. Wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173),
 • z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) na adres: spostroda. Wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U.2020.177 z późn. zm. ) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173 z późn. zmianami).

V.    Sposób udostępnienia:

 1. Z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
 2. Z wykorzystaniem serwera FTP,
 3. Z wykorzystaniem sieciowych usług udostępniania.

VI.    Terminy udostępnienia:

Dane są udostępniane w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku. W przypadku formalnych braków we wniosku wnioskodawca wzywany jest o ich uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

VII.    Odmowa udostępnienia:

Od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia zbiorów danych zgromadzonych w rejestrze publicznym służy odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 

VIII.    Format udostępnienia:   

Dane są udostępniane w niżej wymienionych formatach:
GML, SHP, SWDE, DXF, format własny systemu EwMapa, lub inny uzgodniony z wnioskodawcą.

IX.    Zakres udostępniania:

 1. Zbiór danych bazy ewidencji gruntów i budynków,
 2. Zbiór danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 3. Zbiór danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500),
 4. Mapa zasadnicza,
 5. Mapa ewidencyjna.

X.    Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych:

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)- w przypadku udostępnienie danych osobowych.
Uwagi:

 1. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze publicznym, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.
 2. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

Załączniki