Wersja obowiązująca z dnia

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

 

Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Osoba kontaktowa: Aneta Urbanowicz

Miejsce złożenia wniosku: Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie, pokój 133.

Miejsce załatwienia:
 

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
pok.424, tel.  89-642-98-69

mail: urbanowicz@powiat.ostroda.pl

 

Sposób załatwienia: Decyzja administracyjna – zezwolenie na zbieranie odpadów.

Wymagane Dokumenty:


Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien być  zgodny z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. ):

 

 1. sporządzony samodzielnie, zawierający następujące dane:
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania,
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów,
 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 • wskazanie maksymalnej  masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 • wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • wskazanie całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów,
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności  objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
 • proponowana forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o których mowa w art. 48a ustawy o odpadach,
 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
 • czytelny podpis

lub

 1. według wzoru (załącznik)

Dokumenty wymagane do wniosku:

 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, na podstawie części III ust.43 c pkt  a) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783),
  za wydanie zezwolenia 616 zł. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie bądź na konto Urzędu Miasta Ostróda  BNB PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016.
 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
  w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów (oryginał do wglądu lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy
  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w przypadku przetwarzania odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych lub przetwarzania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania  odpadów komunalnych,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust.  2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w  przypadku  gdy  dla  terenu,  którego  wniosek  dotyczy,  nie został  uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, i o ile jest wymagana,
 • operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o  której  mowa  w  art. 4  ust. 2a  ustawy  z dnia  24 sierpnia 1991 r. o ochronie  przeciwpożarowej  i postanowienie (uzgodnienie), o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o  odpadach,
 • zaświadczenie o niekaralności:
 1. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
 2. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 • za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia  6 czerwca   1997 r. - Kodeks karny,
 • zaświadczenie    o    niekaralności    posiadacza   odpadów   za   przestępstwa przeciwko  środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • oświadczenie o niekaralności  posiadacza odpadów będącego osobą  fizyczną  prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną
  albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej , lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia  określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191.
 • oświadczenie, że w stosunku do:
 1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 2. posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,
 • w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.
 • oświadczenie,   że   wspólnik,   prokurent, członek  zarządu  lub  członek   rady nadzorczej posiadacza odpadów  nie  jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem,  członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
 1. w stosunku do którego w ostatnich 10 latach  wydano ostateczną decyzję o  cofnięciu  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów,  zezwolenia  na  przetwarzanie  odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na  wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i  przetwarzanie odpadów lub któremu  wymierzono co najmniej trzykrotnie  administracyjną  karę pieniężną, o której mowa w art. 194 , w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łączną kwotę 150 000 zł.
 • za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.
 • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej.

Czas realizacji:  Bez zbędnej zwłoki, nie później  niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Uwagi:

Odpady przewidziane do zbierania winny być sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podstawa prawna

Art. 41 ust.1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Załączniki