Wersja obowiązująca z dnia

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów

 

Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Osoba kontaktowa: Aneta Urbanowicz

Miejsce złożenia wniosku: Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie, pokój 133.

Miejsce załatwienia
 

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
pok.424, tel.  89-642-98-69

mail: urbanowicz@powiat.ostroda.pl

 

Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna – zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powinien być  zgodny z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. )

 

 1. sporządzony samodzielnie, zawierający następujące dane:
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów,
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania
 • określenie  masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,
 • oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,
 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 • wskazanie maksymalnej  masy poszczególnych rodzajów odpadów
  i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 • wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane
  w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • wskazanie całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku instalacji do termicznego przekształcania odpadów- także godzinowej mocy przerobowej.
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
 • informacje dotyczące:
 1. minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich,
 2. środków, które zostaną podjęte w celu zagwarantowania, że ciepło wytworzone w trakcie termicznego przekształcania odpadów będzie odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to wykonalne, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej,
 3. sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 4. dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
 • informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy o odpadach - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;
 • informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1-4  ustawy o odpadach- w przypadku zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków;
 • proponowana forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o których mowa w art. 48a ustawy o odpadach,
 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
 • czytelny podpis

 

lub

 

 1. według wzoru - załącznik

Dokumenty wymagane do wniosku:

 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, na podstawie części III ust.43 c pkt  b) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783),
  za wydanie zezwolenia 616 zł. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie bądź na konto Urzędu Miasta Ostróda  BNB PARIBAS BANK POLSKA S.A.25 1600 1462 1027 9414 1000 0016.
 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
  w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów (oryginał do wglądu lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy
  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w przypadku przetwarzania odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych lub przetwarzania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania  odpadów komunalnych,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
  na środowisko, o ile jest wymagana,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust.  2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w  przypadku  gdy  dla  terenu,  którego  wniosek  dotyczy,  nie został  uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, i o ile jest wymagana,
 • operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o  której  mowa  w  art. 4  ust. 2a  ustawy  z dnia  24 sierpnia 1991 r. o ochronie  przeciwpożarowej  i postanowienie (uzgodnienie), o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o  odpadach,
 • zaświadczenie o niekaralności:
 1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 2. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia  6 czerwca   1997 r. - Kodeks karny,

 • zaświadczenie o niekaralności    posiadacza   odpadów   za   przestępstwa  przeciwko  środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • oświadczenie o niekaralności  posiadacza odpadów będącego osobą  fizyczną  prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną
  albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej , lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia  określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191.
 • oświadczenie, że w stosunku do:
 1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 2. posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,

w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.

 • oświadczenie,   że   wspólnik,   prokurent, członek  zarządu  lub  członek   rady nadzorczej posiadacza odpadów  nie  jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem,  członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
 1. w stosunku do którego w ostatnich 10 latach  wydano ostateczną decyzję o  cofnięciu  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów,  zezwolenia  na  przetwarzanie  odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na  wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i  przetwarzanie odpadów 
  lub
 2. któremu  wymierzono co najmniej trzykrotnie  administracyjną  karę pieniężną, o której mowa w art. 194 , w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łączną kwotę 150 000 zł.

za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.

 • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej.

 

Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki, nie później  niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Uwagi: Odpady przewidziane do przetwarzania winny być sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

 

Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podstawa prawna

Art. 41 ust.1 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Załączniki