Pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wersja z dnia

Pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów

Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.


Osoba kontaktowa
Aneta Urbanowicz


Miejsce złożenia wniosku
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie, pokój 133


Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
pok. 424, te.: 89-642-98-69
mail: urbanowicz@powiat.ostroda.pl


Sposób załatwienia:
Decyzja administracyjna- pozwolenie na wytwarzanie odpadów

 

Wymagane Dokumenty
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów w związku z eksploatacją instalacji:

 • o masie powyżej 1 Mg rocznie- w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
 • o masie powyżej 5000 Mg rocznie- w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Wniosek o wydanie  pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien być zgodny z art. 184 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 t.j.)


1.    sporządzony samodzielnie, zawierający następujące dane:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie  z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • adres zakładu, na którego terenie  prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • informacja o tytule prawnym do instalacji,
 • informacja o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystyka techniczna źródeł powstawania i miejsc emisji,
 • ocena stanu technicznego instalacji,
 • informacja o rodzaju prowadzonej działalności,
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 • informacja o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w  warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,
 • warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
 • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art.191a ustawy Prawo ochrony środowiska (zgodnie z którym pozwolenie może być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji),
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
 • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania,   transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów,
 • informacja o spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku wniosku dotyczącego instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych,
 • czytelny podpis,

lub


2.    według wzoru – załącznik.


Dokumenty wymagane do wniosku:

 1. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, na podstawie części III ust. 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783), która wynosi:
  • w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 2011,00 zł,
  • w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506,00zł,
  • pozostałe – 506,00 zł

 

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie bądź na konto Urzędu Miasta Ostróda  BNB PARIBAS BANK POLSKA S.A.25 1600 1462 1027 9414 1000 0016.

 • opłata w  wysokości 17,00 zł za złożenie pełnomocnictwa, w przypadku ustanowienia pełnomocnika
 • oświadczenie w celu ustalenia wysokości opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia,
 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów (oryginał do wglądu lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku, jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych,
 • operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o  której  mowa  w  art. 4  ust. 2a  ustawy  z dnia  24 sierpnia 1991 r. o ochronie  przeciwpożarowej
 • postanowienie (uzgodnienie) o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
  1. za przestępstwa przeciwko środowisku,
  2. będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny  - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej


Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi
Odpady przewidziane do wytwarzania winny być sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.


Podstawa prawna
Art. 180 pkt 3, 180a i 184 ust. 2, 2a, 2b i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska .

Załączniki