Wersja obowiązująca z dnia

Pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów

Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.


Osoba kontaktowa
Aneta Urbanowicz


Miejsce złożenia wniosku
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie, pokój 133


Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
pok. 424, te.: 89-642-98-69
mail: urbanowicz@powiat.ostroda.pl


Sposób załatwienia:
Decyzja administracyjna- pozwolenie na wytwarzanie odpadów

 

Wymagane Dokumenty
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów w związku z eksploatacją instalacji:

 • o masie powyżej 1 Mg rocznie- w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
 • o masie powyżej 5000 Mg rocznie- w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Wniosek o wydanie  pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien być zgodny z art. 184 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 t.j.)


1.    sporządzony samodzielnie, zawierający następujące dane:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie  z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • adres zakładu, na którego terenie  prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • informacja o tytule prawnym do instalacji,
 • informacja o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystyka techniczna źródeł powstawania i miejsc emisji,
 • ocena stanu technicznego instalacji,
 • informacja o rodzaju prowadzonej działalności,
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 • informacja o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w  warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,
 • warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
 • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art.191a ustawy Prawo ochrony środowiska (zgodnie z którym pozwolenie może być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji),
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
 • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania,   transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów,
 • informacja o spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku wniosku dotyczącego instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych,
 • czytelny podpis,

lub


2.    według wzoru – załącznik.


Dokumenty wymagane do wniosku:

 1. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, na podstawie części III ust. 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783), która wynosi:
  • w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 2011,00 zł,
  • w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506,00zł,
  • pozostałe – 506,00 zł

 

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie bądź na konto Urzędu Miasta Ostróda  BNB PARIBAS BANK POLSKA S.A.25 1600 1462 1027 9414 1000 0016.

 • opłata w  wysokości 17,00 zł za złożenie pełnomocnictwa, w przypadku ustanowienia pełnomocnika
 • oświadczenie w celu ustalenia wysokości opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia,
 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów (oryginał do wglądu lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku, jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych,
 • operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o  której  mowa  w  art. 4  ust. 2a  ustawy  z dnia  24 sierpnia 1991 r. o ochronie  przeciwpożarowej
 • postanowienie (uzgodnienie) o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
  1. za przestępstwa przeciwko środowisku,
  2. będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny  - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej


Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi
Odpady przewidziane do wytwarzania winny być sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.


Podstawa prawna
Art. 180 pkt 3, 180a i 184 ust. 2, 2a, 2b i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska .

Załączniki