Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Porozumienia i umowy
Wersja z dnia

Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk

UMOWA
o współpracy partnerskiej pomiędzy 

POWIATEM OSTRÓDZKIM (Województwo Warmińsko-Mazurskie) w RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
a REJONEM PRAWDINSK w Obwodzie Kaliningradzkim FEDERACJI ROSYJSKIEJ

 


Powiat Ostródzki (Województwo Warmińsko-Mazurskie, Rzeczpospolita Polska) i Rejon Prawdinsk (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej),
zwane dalej Stronami,
uwzględniając fakt rozszerzenia Unii Europejskiej, bliskie położenie terytoriów, duże możliwości umacniania dobrosąsiedzkich stosunków i współpracy
w różnych dziedzinach działalności samorządowej, na zasadach dobrowolnego partnerstwa i z uwzględnieniem interesów mieszkańców obu stron, uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Nawiązując stosunki partnerskie, Strony zobowiązują się stwarzać niezbędne warunki do rozwoju współpracy we wszystkich sferach życia dla wzajemnego pożytku na równoprawnych i dobrosąsiedzkich zasadach, zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, o zmianach którego, Strony zobowiązują się zawczasu wzajemnie powiadamiać.

Artykuł 2

Strony postanawiają rozwijać współpracę organów lokalnych samorządów różnych szczebli, sprzyjając nawiązywaniu stałych kontaktów między administracjami gmin i okręgów wiejskich.
Współdziałanie realizować się będzie w różnych formach, poprzez:

 1. wymianę doświadczeń w samorządności na szczeblu powiatowo-rejonowym i wspieranie wymiany doświadczeń na szczeblu gmin i okręgów wiejskich;
 2. wymianę informacji o prawie wewnętrznym każdej ze Stron, o aktach prawa miejscowego, w szczególności regulujących działalność organów samorządowych; zadania jednostek samorządowych, ich struktury, zarządzanie i organizację administracji;
 3. organizowanie wspólnych posiedzeń organów samorządowych, wg specjalnie na te okazje, uzgodnionych zasad;
 4. wspólne organizowanie szkoleń dla pracowników, radnych i deputowanych obu jednostek samorządowych;
 5. organizowanie wzajemnych wizyt radnych, deputowanych i pracowników organów samorządowych;
 6. wzajemną pomoc w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Artykuł 3

Strony zobowiązują się wspierać bezpośrednią wymianę handlową, współpracę produkcyjną, inwestycyjną i inne formy współpracy ekonomicznej między przedsiębiorstwami, organizacjami i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w granicach swoich upoważnień, poprzez: zachęty, wymianę informacji i działania promocyjne.

Artykuł 4

Uświadamiając sobie szczególne znaczenie osobistych kontaktów w tworzeniu i rozwoju stosunków dwustronnych, Strony zobowiązują się inicjować i popierać wymianę wszelkich delegacji organizacji pozarządowych i nieoficjalnych grup społecznych oraz osób - z różnych dziedzin życia obu jednostek administracyjnych poprzez::

 1. wspieranie współpracy i bezpośrednich kontaktów między organizacjami i instytucjami kultury, nauki, oświaty, sportu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej;
 2. organizowanie różnych wspólnych działań, imprez i spotkań, w których będą uczestniczyć grupy mieszkańców z obu Stron;
 3. wspieranie wymiany turystycznej;
 4. wymianę doświadczeń na polu walki z narkomanią w pracy z młodzieżą.

Artykuł 5

Strony będą prowadzić wymianę informacji oraz doświadczeń w dziedzinach wskazanych w artykułach 1 - 4 niniejszej Umowy, a także w innych sprawach, stanowiących przedmiot wzajemnego zainteresowania.

Artykuł 6

Strony zobowiązują się rozwijać wzajemną współpracę w dziedzinie ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego, dążenia do bezpieczeństwa ekologicznego, racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, rozszerzenia sfery produkcji czystej ekologicznie.

Artykuł 7

Strony zobowiązują się do wspólnego przygotowywania i realizacji projektów, pozwalających rozwiązywać lokalne problemy, m.in. poprzez tworzenie samorządowych struktur transgranicznych, przy pomocy i pełniejszym wykorzystywaniu środków finansowych Unii Europejskiej. Strony będą, w tym celu, wymieniać informacje oraz szkolić swoich pracowników przewidzianych do pracy w tym zakresie współdziałania.

Artykuł 8

W celu realizacji postanowień Umowy Strony mogą zawierać odrębne umowy odnośnie konkretnych kierunków współpracy dwustronnej zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej i Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 9

Każda ze Stron wstrzymuje się od działań, jakie spowodują szkodę drugiej Stronie.

Artykuł 10

 1. Dla realizacji zadań wynikających z niniejszej Umowy Strony powołają wspólną grupę roboczą, która będzie przygotowywać corocznie konkretny plan działań, podlegający analizie, konsultacji i ocenie przez właściwe organy samorządów Stron.
 2. Posiedzenia grupy roboczej będą odbywały się naprzemiennie u każdej ze Stron, przynajmniej raz na pół roku.
 3. Grupa robocza zostanie powołana w ciągu jednego miesiąca od wejścia w życie niniejszej Umowy.
 4. Strony przeprowadzą, w miarę konieczności, konsultacje dwustronne oraz rozmowy w sprawach wykonania niniejszej Umowy oraz zawartych na jej podstawie innych umów, programów oraz projektów współpracy.

Artykuł 11

Koszty związane z wymianą delegacji będzie ponosiła Strona przyjmująca, przejazd opłacany będzie samodzielnie przez każdą ze Stron.
Zasady i sposoby finansowania współpracy w konkretnych przypadkach będą określone indywidualnie przez zainteresowane strony.

Artykuł 12

Niniejsza Umowa jest zawarta na okres pięciu lat. Termin obowiązywania Umowy automatycznie przedłuża się na kolejne okresy pięcioletnie, jeżeli żadna ze Stron, nie później niż na trzy miesiące przed zakończeniem okresu jej obowiązywania, nie wypowie jej w formie pisemnej drugiej Stronie.
Zakończenie działania niniejszej Umowy nie wpływa na wykonanie przez Strony projektów oraz programów, nie zakończonych z chwilą jej rozwiązania, uzgodnionych stosownie do jej postanowień, jeżeli Strony pisemnie nie postanowią inaczej.

Artykuł 13

Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wnosi się za wzajemną pisemną zgodą Stron i sporządza się w formie protokółów, które stanowią jej integralną część.

Artykuł 14

Spory o interpretację lub stosowanie postanowień niniejszej Umowy rozstrzyga się drogą rokowań między Stronami.

Artykuł 15

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez przedstawicieli obu Stron upoważnionych uchwałami o współpracy organów samorządowych (Rady Powiatu w Ostródzie i Rejonowej Rady Deputowanych w Prawdinsku).

Artykuł 16


Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron, z których każdy w językach polskim i rosyjskim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc.

Umowę podpisano dnia 14 maja 2004 r., w Prawdinsku.

W imieniu
Powiatu Ostródzkiego  (Województwo Warmińsko-Mazurskie)    
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Janusz Lipski
Starosta Ostródzki

W imieniu 
Rejonu Prawdinsk Obwód Kaliningradzki
FEDERACJA ROSYJSKA
Władimir Bakalin
Mer Rejonu Prawdinsk

Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie
Minister Pełnomocny
Jarosław Czubiński