Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zadania wydziałów

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Zadania Wydziału Promocji

Funkcję Naczelnika Wydziału Promocji sprawuje: Henryk Kropidłowski

Wydział Promocji nadzoruje bezpośrednio Starosta.

Pracownicy Wydziału Promocji: 


Podinspektor Grzegorz Turski

Do zakresu działania Wydziału Promocji należy w szczególności: 
1) opracowywanie rocznych planów i wieloletnich programów działań promocyjnych i związanych ze współpracą zagraniczną powiatu oraz sprawozdań wymaganych w tym zakresie działalności,
2) opracowywanie rocznych planów wydatków budżetowych oraz okresowych i całorocznych sprawozdań z ich wykonania,
3) opracowywanie opisów przedmiotu zamówienia do procedur o udzielanie zamówień publicznych na zadania z zakresu działań promocyjnych,
4) kontrola i ocena realizacji zadań zleconych z zakresu promocji i współpracy zagranicznej pod względem stanu ich realizacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonania oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na ich realizację,
5) budowa wizerunku powiatu ostródzkiego jako sprawnej, przyjaznej i atrakcyjnej jednostki samorządu terytorialnego dla mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów oraz jako obszaru atrakcyjnego turystycznie,
6) realizowanie zadań promocyjnych wynikających z założeń strategii powiatu;
7) opracowywanie, publikacja i dystrybucja wydawnictw, gadżetów i materiałów promocyjno– informacyjnych powiatu,
8) organizowanie wydarzeń i imprez artystycznych, kulturalno- rekreacyjnych, sportowych i turystycznych o charakterze promocyjnym,
9) administrowanie powiatowym serwisem internetowym www: zbieranie, selekcjonowanie, opracowywanie, redakcja, wprowadzanie i modyfikowanie informacji dla potrzeb serwisu oraz jego stała aktualizacja,
10) przygotowywanie i obsługa prezentacji gospodarczych i turystycznych, wystaw i targów, spotkań tematycznych promujących powiat w kraju i zagranicą, przygotowywanie i obsługa stoisk promocyjnych powiatu,
11) współpraca z gminami i podmiotami na terenie powiatu związanymi z obsługą ruchu turystycznego oraz zajmującymi się promocją samorządową i turystyczną,
12) przygotowywanie i realizacja projektów z zakresu promocji i współpracy zagranicznej oraz nastawionych na turystyczny rozwój powiatu, finansowanych z funduszy pomocowych oraz prowadzenie działań gwarantujących zachowanie trwałości zrealizowanych projektów unijnych,
13) zarządzanie majątkiem uzyskanym w wyniku realizacji projektów,
14) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem herbu i flagi powiatu,
15) organizowanie współpracy powiatu z podmiotami zagranicznymi,
16) organizacja i obsługa wizyt delegacji partnerów zagranicznych w powiecie ostródzkim,
17) organizacja wizyt przedstawicieli powiatu ostródzkiego za granicą, w tym w regionach partnerskich,
18) realizacja zadań wynikających z umów partnerskich powiatu z podmiotami zagranicznymi;
19) poszukiwanie nowych partnerów zagranicznych potrzebnych powiatowi ostródzkiemu do realizacji zadań i celów powiatu,
20) prowadzenie spraw związanych z współtworzeniem i przystępowaniem powiatu do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych oraz regionalnych.