Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zadania wydziałów

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Zadania Wydziału Promocji

Funkcję Naczelnika Wydziału Promocji sprawuje: Henryk Kropidłowski

Wydział Promocji nadzoruje bezpośrednio Starosta.

Pracownicy Wydziału Promocji: 


Podinspektor Grzegorz Turski

Do zakresu działania Wydziału Promocji należy w szczególności: 

 1. opracowywanie rocznych planów i wieloletnich programów działań promocyjnych i związanych ze współpracą zagraniczną powiatu oraz sprawozdań wymaganych w tym zakresie działalności,
 2. opracowywanie rocznych planów wydatków budżetowych oraz okresowych i całorocznych sprawozdań z ich wykonania,
 3. opracowywanie opisów przedmiotu zamówienia do procedur o udzielanie zamówień publicznych na zadania z zakresu działań promocyjnych,
 4. kontrola i ocena realizacji zadań zleconych z zakresu promocji i współpracy zagranicznej pod względem stanu ich realizacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonania oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na ich realizację,
 5. budowa wizerunku powiatu ostródzkiego jako sprawnej, przyjaznej i atrakcyjnej jednostki samorządu terytorialnego dla mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów oraz jako obszaru atrakcyjnego turystycznie,
 6. realizowanie zadań promocyjnych wynikających z założeń strategii powiatu;
 7. opracowywanie, publikacja i dystrybucja wydawnictw, gadżetów i materiałów promocyjno– informacyjnych powiatu,
 8. organizowanie wydarzeń i imprez artystycznych, kulturalno- rekreacyjnych, sportowych i turystycznych o charakterze promocyjnym,
 9. administrowanie powiatowym serwisem internetowym www: zbieranie, selekcjonowanie, opracowywanie, redakcja, wprowadzanie i modyfikowanie informacji dla potrzeb serwisu oraz jego stała aktualizacja,
 10. przygotowywanie i obsługa prezentacji gospodarczych i turystycznych, wystaw i targów, spotkań tematycznych promujących powiat w kraju i zagranicą, przygotowywanie i obsługa stoisk promocyjnych powiatu,
 11. współpraca z gminami i podmiotami na terenie powiatu związanymi z obsługą ruchu turystycznego oraz zajmującymi się promocją samorządową i turystyczną,
 12. przygotowywanie i realizacja projektów z zakresu promocji i współpracy zagranicznej oraz nastawionych na turystyczny rozwój powiatu, finansowanych z funduszy pomocowych oraz prowadzenie działań gwarantujących zachowanie trwałości zrealizowanych projektów unijnych,
 13. zarządzanie majątkiem uzyskanym w wyniku realizacji projektów,
 14. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem herbu i flagi powiatu,
 15. organizowanie współpracy powiatu z podmiotami zagranicznymi,
 16. organizacja i obsługa wizyt delegacji partnerów zagranicznych w powiecie ostródzkim,
 17. organizacja wizyt przedstawicieli powiatu ostródzkiego za granicą, w tym w regionach partnerskich,
 18. realizacja zadań wynikających z umów partnerskich powiatu z podmiotami zagranicznymi;
 19. poszukiwanie nowych partnerów zagranicznych potrzebnych powiatowi ostródzkiemu do realizacji zadań i celów powiatu,
 20. prowadzenie spraw związanych z współtworzeniem i przystępowaniem powiatu do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych oraz regionalnych.