Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zadania wydziałów

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski | wersja archiwalna

Zadania Wydziału Rozwoju Lokalnego

Funkcję Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego sprawuje: - Adriana Faraś - Bąk

Telefon:
89 642 98 43 - pokój 413
e-mail: wrl@powiat.ostroda.pl


Wydział Rozwoju Lokalnego nadzoruje bezpośrednio Starosta.

Do zadań Wydziału Rozwoju Lokalnego należy w szczególności: 

 

 1. koordynacja działań Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie integracji europejskiej,
 2. gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji oraz materiałów otrzymywanych z odpowiednich instytucji unijnych dotyczących działalności samorządów lokalnych,
 3. stały udział w procesie kształcenia dotyczącego zagadnień integracyjnych oraz inicjowanie i organizowanie kształcenia samorządów lokalnych oraz grup środowiskowych w Powiecie,
 4. gromadzenie danych i monitorowanie prac związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 5. nadzorowanie i koordynowanie realizowanych programów rozwoju lokalnego oraz współpracy w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa i jednostkami organizacyjnymi 18 powiatu,
 6. koordynowanie współpracy komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie pozyskiwania funduszy inwestycyjnych na rozwój powiatu, w szczególności nadzoru nad przygotowywaniem i składaniem odpowiednich wniosków i aplikacji,
 7. współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych inwestycji,
 8. koordynacja realizacji projektów wynikających z dokumentów strategicznych Powiatu, w tym monitoring i ewaluacja strategii,
 9. inspirowanie i udział w realizacji projektów współfinansowanych z programów pomocowych,
 10. współpraca z organizacjami skupiającymi przedsiębiorców,
 11. współpraca przy organizacji szkoleń i konferencji skierowanych do przedsiębiorców Powiatu Ostródzkiego,
 12. tworzenie i bieżąca aktualizacja biznesowej informacji internetowej,
 13. prowadzenie spraw dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym umieszczanie niezbędnych informacji na stronie internetowej,
 14. przygotowywanie rocznych, wieloletnich programów współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i składanie sprawozdań Radzie z ich realizacji,
 15. współpraca przy organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych,
 16. przygotowywanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
 17. kontrola realizacji umów na zadania publiczne z organizacjami pozarządowymi, rozliczanie merytoryczne i finansowe zadań publicznych,
 18. współpraca przy organizacji targów organizacji pozarządowych,
 19. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami mającymi siedzibę na terenie powiatu,
 20. współdziałanie w zakresie administrowania budynkiem Centrum Użyteczności Publicznej.