Archiwalne zamówienia publiczne - Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-20 2018-08-03 11:15:00 Likwidacja barier transportowych – zakup 9 osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby świadczenia rehabilitacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym (dalej SOSW) w Miłakowie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 208 KiB)
 • SIWZ - dostawa mikrobusu do SOSW Miłakowo (DOC, 286.5 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOCX, 35.9 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie (DOCX, 18.7 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOCX, 44.6 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 26.6 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - wzór pełnomocnictwa do siwz (DOC, 33.5 KiB)
 • Wyjaśnienie 1 (DOCX, 23.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 104 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOCX, 47.5 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 27.4 KiB)
 • Wyjaśnienie 2 (DOCX, 22 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 439 KiB)
2 2018-07-20 2018-08-03 11:00:00 Likwidacja barier transportowych – zakup 20 osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby świadczenia rehabilitacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Szymanowie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 208 KiB)
 • SIWZ - dostawa autobusu do SOSW Szymanowo (DOC, 285.5 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 83.5 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 27.2 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOC, 126 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 17.2 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - wzór pełnomocnictwado siwz (DOC, 33 KiB)
 • Wyjaśnienie 1 (DOCX, 23.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 104 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOC, 130 KiB)
 • Wyjaśnienie 2 (DOCX, 21.1 KiB)
 • Wyjaśnienie 3 (DOCX, 24.4 KiB)
 • Egz. zamienny zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 83.5 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOC, 130.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 434.5 KiB)
3 2018-07-10 2018-07-20 10:00:00 Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz w budynku Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 – wraz z przynależnym terenem rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 238 KiB)
 • Zał nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy (DOC, 71 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 26.6 KiB)
 • Zał nr 3 do ogłoszenia - Projekt umowy (DOC, 183 KiB)
 • Zał nr 4 do ogłoszenia - wykaz usług (DOC, 32 KiB)
 • Zał nr 5 do ogłoszenia - wykaz osób (DOC, 32 KiB)
 • Zał nr 6 do ogłoszenia - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 32.5 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Projekt umowy na powerzenie danych osobowych (DOCX, 34 KiB)
 • Wyjaśniene do ogłoszenia nr 1 (DOCX, 15.2 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy (DOC, 72.5 KiB)
 • Wyjaśnienie do ogłoszenia nr 2 (DOCX, 28.9 KiB)
 • Egz zam zał nr 3 do ogłoszenia - Projekt umowy (DOC, 185 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 279 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 25.2 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 215.1 KiB)
4 2018-07-06 2018-07-24 10:00:00 Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 248 KiB)
 • SIWZ (DOC, 398 KiB)
 • Zał. nr 1a-1d do siwz - Formularz ofertowy (ZIP, 173.1 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 57 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.4 KiB)
 • Zał nr 3a - 3c do siwz (ZIP, 234.5 KiB)
 • Zał nr 4a - 4d do siwz - Przedmiary robót (ZIP, 256.3 KiB)
 • Zał nr 5a - 5d do siwz - Projekty budowlane (ZIP, 16.4 MiB)
 • Zał nr 6a - 6d do siwz - STWiOR (ZIP, 3.6 MiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Wzory harmonogramów do umów w zakresie części 1, 2, 3 i 4 (DOCX, 50.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 51.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 370.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu) (PDF, 124 KiB)
5 2018-06-26 2018-07-11 09:00:00 Wykonanie robót bitumicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129 KiB)
 • SIWZ (DOC, 582.5 KiB)
 • Zał. Nr 6- SST cz. 1-3 (DOC, 3.7 MiB)
 • Zał. Nr 8 OST (DOC, 2.3 MiB)
 • informacji zgodna z art. 86 ust 5 Pzp (PDF, 57.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 3 (PDF, 42 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ cz. 1-2 (PDF, 44.6 KiB)
6 2018-06-22 2018-07-16 10:00:00 Rozbudowa i przebudowa infrastruktury Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie w ramach projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 232 KiB)
 • SIWZ (PDF, 741.1 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - formularz ofertowy (DOC, 113 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 56.7 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.5 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 260.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Przedmiar robót (PDF, 316 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Projekt budowlany (PDF, 33.9 MiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 983.5 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
 • Wyjaśnienie siwz (DOCX, 48.2 KiB)
 • Wyjaśnienie siwz nr 2 (PDF, 134.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 88 KiB)
 • Wyjaśnienie siwz nr 3 (DOCX, 49.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 4 (DOCX, 48.4 KiB)
 • Zestawienie stolarki (PDF, 268.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 451 KiB)
7 2018-06-12 2018-06-27 09:00:00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo - Naprom - Smykówko w km 0+000 - 2+267 rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 118.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 539 KiB)
 • SST - siatka na gorąco (PDF, 423.5 KiB)
 • ORGANIZACJA RUCHU (PDF, 6.3 MiB)
 • PROJEKT BUDOWLANY (PDF, 70.9 MiB)
 • SST ostróda (PDF, 2.8 MiB)
 • PROJEKT WYKONAWCZY (PDF, 47.4 MiB)
 • Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (PDF, 218 KiB)
 • informacji zgodna z art. 86 ust 5 Pzp (PDF, 55.2 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 45.5 KiB)
8 2018-06-06 2018-07-17 10:00:00 Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego – etap II unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane (PDF, 324.3 KiB)
 • SIWZ - Zwiększenie zasobu geodezyjnego (DOC, 429.5 KiB)
 • Zał nr 1a - 1h do siwz - Formularze ofertowe (8 egz.) (ZIP, 618.4 KiB)
 • zał nr 2 do siwz - JEDZ (espd-request) (PDF, 88 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - JEDZ (espd-request) (XML, 120.3 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - projekt umowy (DOC, 270.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Warunki techniczne (ZIP, 483.1 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 383.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 379.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 374.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (unieważnieniu) (PDF, 156 KiB)
9 2018-06-05 2018-06-22 10:00:00 Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 259.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 393 KiB)
 • Zał. nr 1a-1d do siwz - Formularz ofertowy (ZIP, 172.8 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 57 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.4 KiB)
 • Zał nr 3a - 3c do siwz (ZIP, 225.8 KiB)
 • Zał nr 4a - 4d do siwz - Przedmiary robót (ZIP, 256.3 KiB)
 • Zał nr 5a - 5d do siwz - Projekty budowlane (ZIP, 16.4 MiB)
 • Zał nr 6a - 6d do siwz - STWiOR (ZIP, 3.6 MiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Wzory harmonogramów do umów w zakresie części 1, 2, 3 i 4 (DOCX, 50.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 368.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 368.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie) (PDF, 124 KiB)
10 2018-05-17 2018-06-04 10:00:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 219.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 335.5 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - bud. szkoły i sali gimn. ZSZ im. Staszica i CKU (DOC, 112 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 56.9 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.5 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 254 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - budyn. szkoły i sali gimn. ZSZ im. Staszica i CKU (PDF, 54.4 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - bud. szkoły i sali gimn. ZSZ im. Staszica i CKU (PDF, 10.6 MiB)
 • Zał nr 6 do siwz - bud. szkoły i sali gimn. ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie (PDF, 465 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - bud. szkoły i sali gimn. ZSZ im. Staszica i CKU (PDF, 20.1 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ - obiekty oświatowe powiatu ostródzkiego (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał nr 9 do siwz-bud. szkoły i sali gimn. ZSZ im. S. Staszica i CKU (PDF, 1 MiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 63 KiB)
 • Wyjaśnienie (PDF, 1.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 90.4 KiB)
 • Egz zamiennny - zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 115.5 KiB)
 • Egz zamienny zał. nr 4 do siwz - Przedmiar robót (PDF, 54.5 KiB)
 • Zestawienie stolarki okiennej (PDF, 185.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 364.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 357.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 48.2 KiB)
11 2018-05-14 2018-05-30 10:00:00 Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 259.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 381 KiB)
 • Zał nr 1a - 1d do siwz (ZIP, 169.8 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 57 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.5 KiB)
 • Zał nr 3a - 3c do siwz - Projekty umów (ZIP, 225.4 KiB)
 • Zał nr 4a - 4d do siwz - Przedmiary robót (ZIP, 256.3 KiB)
 • Zał nr 5a - 5d do siwz - Projekty budowlane (ZIP, 16.4 MiB)
 • Zał nr 6a - 6d do siwz - STWiOR (ZIP, 3.6 MiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Wzory harmonogramów do umów w zakresie części 1, 2, 3 i 4 (DOCX, 50.9 KiB)
 • Wyjaśnienie (DOCX, 205.2 KiB)
 • Rys. 05 - przekroj boiska (PDF, 177.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 362.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie (PDF, 119.3 KiB)
12 2018-05-11 2018-05-28 09:00:00 Usługi sprzętowo - transportowe dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu Usługi sprzętowo-transportowe dla potrzeb ZDP w Ostródzie na rok 2018 (PDF, 201.9 KiB)
 • SIWZ na Usługi sprzętowo - transportowe dla ZDP w Ostródzie na rok 2018 (DOC, 483 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 86.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 76.6 KiB)
13 2018-04-24 2018-05-15 10:00:00 Rozbudowa i przebudowa infrastruktury Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie w ramach projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 222.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 343 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - formularz ofertowy (DOC, 111 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 56.9 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.8 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 260 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Przedmiar robót (PDF, 316 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Projekt budowlany (PDF, 33.9 MiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 983.5 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (DOCX, 53.1 KiB)
 • Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej nr 1 (PDF, 263.9 KiB)
 • Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej nr 2 (PDF, 261.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 362.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania bip (PDF, 359.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 119.1 KiB)
14 2018-04-24 2018-05-09 09:00:00 Remont drogi powiatowej Nr 1237N Ostróda- Brzydowo rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 410.5 KiB)
 • SST-Zał. Nr 5 (DOC, 881 KiB)
 • OST- Zał. Nr 6 (DOC, 2.3 MiB)
 • informacja zgodna z art. 86 ust. 5-1.pdf (PDF, 54.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 54 KiB)
15 2018-04-20 2018-05-08 10:00:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 220.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 337 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 112 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 57 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.4 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 255.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Przedmiar robót (PDF, 91.4 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - budynek internatu ZPSWR w Ostródzie (ZIP, 27.4 MiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 428.1 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Audyt energetyczny (PDF, 15.2 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ - obiekty oświatowe powiatu ostródzkiego (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał nr 9 do siwz - Opinia ornitologiczna (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 371.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - bip (PDF, 425.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 119.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu