ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Informatyk

Miejsce pracy: Miłakowo

Wymiar etatu: 1/4

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2019-02-05

Ogłoszono dnia: 2019-02-05 przez Danuta Jurczak

Termin składania dokumentów: 2019-02-27 23:59:00

Nr ogłoszenia: -

Zlecający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie minimum średnie kierunkowe informatyczne,
 • staż pracy minimum 3 lata,
 • umiejętność zarządzania i prowadzenia stron internetowych,  
 • znajomość zagadnień związanych z budową sprzętu komputerowego i  sieci teleinformatycznych,
 • dobra znajomość obsługi systemów operacyjnych z rodziny MICROSOFT WINDOWS oraz pakietu biurowego MICROSOFT OFFICE,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznych,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy na stanowisku,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • wysoki pozom kultury osobistej,
 • umiejętności komunikacyjne, otwartość oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie strony internetowej szkoły, 
 • administrowanie siecią komputerową szkoły,
 • obsługa techniczna sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, nagłaśniającego,
 • konserwacja okresowa i przeglądy infrastruktury teleinformatycznej,
 • usuwanie awarii, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem
 • instalowanie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • udzielanie pomocy pracownikom szkoły w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, obsługi programów, zabezpieczaniu danych i innych problemów związanych z obsługą sprzętu komputerowego i multimedialnego, 
 • zabezpieczenie sieci, zabezpieczenie systemów, aplikacji, baz danych oraz archiwizacja danych, 
 • planowanie, dokonywanie zakupów w ramach pełnionych obowiązków oraz innych prac zleconych przez dyrektora szkoły,
 • zakładanie kont nowym użytkownikom oraz nadawanie stosownych uprawnień,
 • kontaktowanie się z dostawcami sprzętu komputerowego, oprogramowania, prowadzenie dokumentacji technicznej i użytkowej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie.
Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. 
Budynek wyposażony w podjazd, brak wind wewnątrz budynku.
Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze i częstym przemieszczaniem się po terenie placówki. 

V. Wymagane dokumenty:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i ewentualnej pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-02-27 23:59:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do Sekretariatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 27 lutego 2019r. na adres:
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
14-310 Miłakowo
ul. Olsztyńska 9a
z dopiskiem "konkurs na Informatyka" 
  
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 27 lutego 2019r r.
 
Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 • o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie,
 • aplikacje, które wpłyną po terminie wskazanym nie będą rozpatrywane, dodatkowe informacje: 
606 510 168
89/758 7406
 • data ogłoszenia konkursu 05 luty 2019r.
 • nawiązanie umowy o pracę od 1 marca 2019r.
 • W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu pracodawcy  oryginałów dokumentów oraz przedstawienie aktualnego „zapytania o udzielenie informacji osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone  do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego terminu, dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie  zniszczone. Dokumenty  aplikacyjne można odebrać po zakończeniu rekrutacji, w każdym czasie osobiście lub na pisemną prośbę mogą zostać odesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,  z tym zastrzeżeniem, że dokumenty najlepszych kandydatów wytypowanych przez Komisję, zostaną wydane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Jurczak Data wytworzenia informacji: 2019-02-04 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Szymon Zambrzycki Data udostępnienia informacji: 2019-02-05 13:40:05
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2019-04-08 13:55:44
Artykuł był wyświetlony: 746 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie