ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii

Miejsce pracy: Morąg

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Oddział Geodezji i Kartografii

Data udostępnienia: 2018-09-07

Ogłoszono dnia: 2018-09-07 przez Marzanna Nowakowska

Termin składania dokumentów: 2018-09-19 14:00:00

Nr ogłoszenia: 7/2018

Zlecający: Starostwo Powiatowe w Ostródzie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 5. Wykształcenie wyższe geodezyjne i kartograficzne.
 6. Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,  minimum z zakresu 1. „Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne”.
 7. Posiada co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
 8. Biegła znajomość obsługi komputera (MS-Office, Exel, Word, programów: EWMAPA,EWOPIS i OŚRODEK).
b. Wymagania dodatkowe:
 
 1. Znajomość:
  1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  2. ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
  3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  4. ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
  5. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
  6. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  7. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
  8. znajomość aktów wykonawczych z dziedziny geodezji i kartografii oraz innych przepisów z dziedziny geodezji i kartografii,
  9. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego,
  10. przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  11. ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej,
  12. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Komunikatywność, samodzielność i dyspozycyjność.
 3. Umiejętność kierowania zespołem.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie bieżącą pracą Oddziału i nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników.
 2. Nadzór nad stanem zasobu i przechowywaniem pieczęci urzędowych.
 3. Kontrola naliczania opłat i wystawianie dokumentów obliczenia opłaty za  usługi związane  z wydawaniem materiałów z zasobu i obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do zasobu.
 4. Udzielanie informacji o posiadanym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz sposobie jego wykorzystania w systemie klasycznym i numerycznym oraz udostępnianie materiałów z zasobu.
 5. Dokonywanie weryfikacji opracowań geodezyjno-kartograficznych składanych do Oddziału  oraz przyjmowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do zasobu pod względem kompletności, jakości, zgodności z warunkami technicznymi  i obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Nadzór i ochrona baz danych geodezyjnych i kartograficznych.
 7. Dokonywanie oceny stanu zasobu i wnioskowanie wyłączenia dokumentów geodezyjno- kartograficznych nieprzydatnych do dalszego wykorzystania.
 8. Opracowywanie dodatkowych warunków technicznych dla zgłaszanych do Oddziału prac geodezyjnych i kartograficznych.
 9. Uczestniczenie w odbiorach prac geodezyjnych i kartograficznych, zamawianych przez Wydział.
 10. Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z działalnością Oddziału zlecanych przez Naczelnika Wydziału

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca biurowa, indywidualna, wymaga umiejętnego nadzoru nad pracownikami i współdziałania z innymi, wykonywana w pomieszczeniach biurowych, związana z obsługą interesantów, poniedziałek – piątek  w godzinach  700-1500, sporadycznie poza normalnymi godzinami pracy w tygodniu.
Pracownik wykonuje zadania określone przez przełożonego.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

>6%

V. Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
2. Życiorys ( cv ).
3. List motywacyjny.
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kompetencje zawodowe.
5. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia).
6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata:
    o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (cv) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)  oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r.   – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-09-19 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. Nr 218 lub przesłać listem, w terminie do  19 września 2018 r. do godziny 1400.
c. Miejsce:
Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. Nr 218 lub przesłać listem.

VII. Informacje dodatkowe:

Rozpatrzeniu nie będą podlegały oferty złożone po terminie, niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów i podpisów pod listem motywacyjnym
i pod oświadczeniami.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do naboru oraz kandydatów nie spełniających wymagań określonych w ogłoszeniu mogą być odebrane w ciągu miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru.
W przypadku nieodebrania – zostaną zniszczone.
Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy oraz potwierdzenie zapoznania się z jej treścią własnoręcznym podpisem. Klauzulę należy załączyć do oferty.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.ostroda.pl oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5.
 

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Marzanna Nowakowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-07 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Marek Jastrzębski Data udostępnienia informacji: 2018-09-07 13:08:21
Osoba, która zmieniła informację: Marek Jastrzębski Data ostatniej zmiany: 2018-09-26 10:48:14
Artykuł był wyświetlony: 1310 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie