ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: -Drukuj informację Ogłoszenie numer: -

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Psycholog

Miejsce pracy: Ostróda

Wymiar etatu: 3/4

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół do spraw pieczy zastępczej, wspierania rodziny i organizowania pomocy instytucjonalnej i środowiskowej

Data udostępnienia: 2019-11-12

Ogłoszono dnia: 2019-11-12 przez

Termin składania dokumentów: 2019-12-06 15:00:00

Nr ogłoszenia: -

Zlecający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe na kierunku psychologia oraz dwuletnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 • brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa,
 • nieposzlakowana opinia,
 • prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
 • predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu,
 • doświadczenie w pracy z rodziną zastępczą będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.),
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.),
  • ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2017  poz. 682 ze zm.),
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.),
  • wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego.
 • referencje.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • dokonywanie oceny psychicznego rozwoju dzieci zgłaszanych do przysposobienia; ocena ta jest dokumentem niezbędnym przy zgłaszaniu przez powiat dziecka do adopcji,
 • udzielanie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zstępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 • udział w spotkaniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oceny rodzin zastępczych i prowadzących rdd,
 • poradnictwo, przeprowadzanie szkoleń,
 • uczestnictwo w komisjach kwalifikujących kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych,
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej,
 • prowadzenie poradnictwa i wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Zatrudnienie na umowę o pracę na ¾ etatu na zastępstwo. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i rozbudowany pakiet świadczeń socjalnych.
Praca w warunkach biurowych oraz w środowisku. Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka do dokumentów). Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu. Nie występują bariery architektoniczne w dotarciu do pomieszczeń biurowych. Osoba zatrudniona na stanowisku psychologa będzie świadczyła również  pracę w terenie korzystając z samochodu służbowego w charakterze kierowcy. Praca w terenie świadczona będzie przez cały rok w zależności od potrzeb, w różnych warunkach atmosferycznych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

>6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. kserokopie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 2. własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych  
  i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
 3. życiorys i list motywacyjny,
 4. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. kopie świadectw pracy,
 6. kwestionariusz osobowy zgodny z załączonym wzorem ( >> pobierz tutaj )
 7. klauzula informacyjna ( >> pobierz tutaj )
 
W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumentydo wglądu.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-12-06 15:00:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie” w terminie do dnia 06 grudnia 2019 r. do godz. 1500  w pokoju nr 208 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 (decyduje data wpływu do urzędu).
c. Miejsce:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 208.

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.  1000 z późn. zm.), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. Zm.) oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)”
 
 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie” w terminie do dnia 06 grudnia 2019 r. do godz. 1500  w pokoju nr 208 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 (decyduje data wpływu do urzędu).
 
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 642 98 87 lub 89 642 98 83.
 
Oferty odrzucone, a nieodebrane przez kandydatów  (oferty przechowywane są przez okres 3 m-cy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego) zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu na stanowisko psychologa bez podania przyczyn.

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Podsiadło Data wytworzenia informacji: 2019-11-12 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Marek Jastrzębski Data udostępnienia informacji: 2019-11-12 12:47:20
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2019-11-15 13:39:20
Artykuł był wyświetlony: 106 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu