ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: -

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor

Miejsce pracy: Ostróda

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie

Data udostępnienia: 2018-02-14

Ogłoszono dnia: 2018-02-14 przez Dorota Mazur

Termin składania dokumentów: 2018-03-06 15:00:00

Nr ogłoszenia: -

Id ogłoszenia: -

Zlecający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:
  1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.2017 r., poz. 1311);
 7. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., poz. 224 i 455, z 2015 r., poz. 1132 oraz z 2017 r., poz. 60)
 
lub osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada obywatelsko polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311);
 10. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., poz. 224 i 455, z 2015 r., poz. 1132 oraz z 2017 r., poz. 60).
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

-

V. Wymagane dokumenty:

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., poz. 224 i 455, z 2015 r., poz. 1132 oraz z 2017 r., poz. 60) – w przypadku cudzoziemca,
 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311),
 8. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia  nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 9. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2017 r.,  poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-06 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać:
 1. w zamkniętych kopertach, z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym, z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie”   w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda;
 
albo
 1. w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Ostródzie (adresat: spostroda), z wpisem w tytule: „Konkurs SOS-W Miłakowo”. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty
c. Miejsce:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. Nr 218

VII. Informacje dodatkowe:

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej, nie później, niż na 7 dni przed terminem postępowania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Mazur Data wytworzenia informacji: 2018-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-02-14 11:48:57
Wprowadził informację do BIP: Marek Jastrzębski Data udostępnienia informacji: 2018-02-14 11:50:47
Osoba, która zmieniła informację: Marek Jastrzębski Data ostatniej zmiany: 2018-03-26 12:25:22
Artykuł był wyświetlony: 1348 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu