ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Ostróda

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Oświaty Kultury i Sportu

Data udostępnienia: 2018-02-14

Ogłoszono dnia: 2018-02-14 przez Marzanna Nowakowska

Termin składania dokumentów: 2018-02-26 14:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2018

Zlecający: Starostwo Powiatowe w Ostródzie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 5. Wykształcenie wyższe.
 6. Co najmniej 3 letni staż pracy.
 7. Biegła znajomość obsługi komputera (MS – Office).
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość:
  1. przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela,
  3. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  4. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
 2. Komunikatywność, samodzielność i dyspozycyjność.
 3. Umiejętność pracy w zespole oraz radzenie sobie w sytuacjach stresowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami, klubami i innymi organizacjami oraz udzielanie im pomocy w realizacji ich zadań.
 2. Współpraca ze szkołami i placówkami w zakresie organizacji imprez artystycznych i sportowych.
 3. Współorganizacja imprez artystycznych i sportowych o zasięgu powiatowym.
 4. Organizacja i nadzorowanie działalności pozalekcyjnej szkół i placówek.
 5. Nadzór nad programami oświatowymi realizowanymi w szkołach i placówkach oraz sprawozdawczość w tym zakresie.
 6. Pogłębianie tradycji i kultury regionu.
 7. Inicjowanie i planowanie imprez kulturalnych organizowanych w powiecie.
 8. Współdziałanie ze środowiskami kombatanckimi w zakresie organizowania spotkań edukacyjno-informacyjnych z młodzieżą.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca biurowa, indywidualna, wymaga umiejętnego współdziałania z innymi, wykonywana w pomieszczeniach biurowych, związana z obsługą interesantów, w poniedziałki od 800 – 1600, wtorek – piątek w godzinach 700-1500, sporadycznie poza normalnymi godzinami pracy w tygodniu. Pracownik wykonuje zadania określone przez przełożonego.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

>6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Życiorys ( cv ).
 3. List motywacyjny.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kompetencje zawodowe.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe( świadectwa pracy, zaświadczenia).
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata: o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (cv) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)    oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-02-26 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. Nr 218 lub przesłać listem, w terminie do 26 lutego 2018 r. do godziny 1400.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (cv) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)    oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).
c. Miejsce:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. Nr 218

VII. Informacje dodatkowe:

Rozpatrzeniu nie będą podlegały oferty złożone po terminie, niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów i podpisów pod listem motywacyjnym
i pod oświadczeniami.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do naboru oraz kandydatów nie spełniających wymagań określonych w ogłoszeniu mogą być odebrane w ciągu miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru.
W przypadku nieodebrania – zostaną zniszczone.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.ostroda.pl oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie  przy  ul. Jana III Sobieskiego 5.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzanna Nowakowska Data wytworzenia informacji: 2018-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzanna Nowakowska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-14 09:31:21
Wprowadził informację do BIP: Marek Jastrzębski Data udostępnienia informacji: 2018-02-14 09:38:10
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2018-02-27 13:55:37
Artykuł był wyświetlony: 1659 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu