ˆ

Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

Szczegóły informacji

Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie

Informacja ogłoszona dnia 2008-11-04 13:47:17 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie

Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie
ul. Sportowa 1,  14-100 Ostróda,
tel. 89  646 41 41
e-mail:
NIP:    741-18-78-216
REGON:   510997837


Rejon działania Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie obejmuje:
Powiat Ostródzki 

Świetlica Terapeutyczna jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego działającą w formie jednostki budżetowej 

Kierownik: Teresa Lipińska

Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie jest czynna dla interesantów:
­w okresie nauki szkolnej
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 19:00;
­w ferie, wakacje od poniedziałku do piątku w godzinach  8:00 - 16:00.
 
Majątek:
Świetlica zajmuje pomieszczenia w obiekcie będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie (blok c).
Majątek ruchomy o wartości:  60487,16 zł.

Przedmiot działalności: 
Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie jest samodzielną publiczną, placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego prowadzoną w formie specjalistycznej, specjalizującą się w opiece nad dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach, które wymagają specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
 
Celem działalności placówki jest:
 • zapewnianie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży o szczególnych potrzebach (problemy emocjonalne, zaburzenia zachowania, objawy nerwicowe) oraz sprawiających problemy wychowawcze, bądź wychowujących się w niekorzystnych warunkach dla ich rozwoju;
 • wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką i wychowaniem;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym ze szkołami.
 
Zadania Świetlicy wynikają z realizacji wyżej wymienionych celów i realizacji następujących potrzeb:
- opiekuńczych;
- wychowawczych;
- terapeutycznych;
- rozwojowych;
- pomocy w kryzysie;
- wyrównywania deficytów rozwojowych.
 
Do zadań kadry pedagogicznej należy m.in.: 
­
 • udzielanie wsparcia wychowankom w sytuacjach trudnych i pomoc w ich rozwiązywaniu; pomoc w tworzeniu warunków do rozwoju osobistego, społecznego i twórczości własnej;
 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wychowawczo-rekreacyjnych, pracy indywidualnej z wychowankami, pomocy w nauce i innych w zależności od potrzeb;
 • opracowywanie indywidualnych planów korekcyjnych, na podstawie diagnozy wewnętrznej (na którą składają się: zebrane informacje uzyskane od osób najbliższych dziecku, udostępniona dokumentacja dziecka np. medyczna, psychologiczno - pedagogiczna oraz inne uzyskane informacje);
 •  modyfikowanie indywidualnego planu korekcyjnego w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka i nabywanych umiejętności;
 • praca z rodzicami/opiekunami dziecka.
Placówka prowadzi następujące formy pracy:
 
 • zajęcia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży: socjoterapeutyczne, terapia indywidualna;               
 • zajęcia wychowawczo-rekreacyjne (ferie zimowe, wakacje);                                                                             
 • zajęcia wychowawcze z wykorzystaniem technik plastycznych;                                                                      
 • konsultacje indywidualne i zespołowe dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów, nauczycieli i pedagogów, których celem jest: edukacja, poradnictwo, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, oddziaływania środowiskowe (praca i współpraca w środowisku lokalnym); promocja placówki.

Uczestnikami zajęć w Świetlicy mogą być:  
dzieci objęte edukacją szkolną (od 7 roku życia), młodzież w wieku szkolnym.
Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny.
 
Z pomocy w Świetlicy mogą korzystać:
rodzice/opiekunowie, osoby znaczące dla dziecka oraz osoby pracujące w środowisku lokalnym na rzecz pomocy dziecku i rodzinie
Do kompetencji placówki należy:
 • udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, sprawiającymi problemy wychowawcze,
 • zapobieganie demoralizacji i uzależnieniom;
 • wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką i wychowaniem;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.
   
Kompetencje kierownika:
 1. kieruje działalnością administracyjno-obsługową i opiekuńczo- wychowawczo-terapeutyczną placówki;
 2.  dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym placówki;
 3.  tworzy plan pracy placówki w oparciu o możliwości kadrowe, lokalowe, potrzeby środowiska lokalnego.
 4.  reprezentuje Świetlicę na zewnątrz;
 5.  organizuje pracę w placówce, tworzy tygodniowy rozkład zajęć;
 6.  umożliwia pracownikom dokształcanie się  i doskonalenie zawodowe;
 7.  podejmuje niezbędne przedsięwzięcia w zakresie bezpieczeństwa ładu i porządku, zapewnia ochronę zdrowia pracowników i higienę  pracy, a także bezpieczeństwa wychowanków i innych osób przebywających w placówce;
 8. decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników doborze kadry placówki; 
 9. decyduje w  sprawach przyznawania nagród, odznaczeń, wyróżnień oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom;
 10.  decyduje o przyjęciu dziecka do placówki;
 11.  wykonuje inne zadania wynikające  z przepisów szczególnych;  
 12.  może zmieniać lub wprowadzać nowe profile rozwoju placówki i nowe formy pracy;   
 13. dokonuje czynności kontrolnych w ramach kontroli wewnętrznej;
 14. decyduje o sposobie wykonywania wniosków i zaleceń pokontrolnych;
 
Do zadań kadry pedagogicznej należy m.in.
 • prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych;
 • tworzenie indywidualnych programów korekcyjnych na podstawie diagnozy wewnętrznej oraz prowadzenie dokumentacji indywidualnej wychowanków;
 • organizowanie pracy w grupie i pracy indywidualnej;
 • realizacja  zadań wynikających z indywidualnych programów korekcyjnych i współpraca z rodzicami/opiekunami wychowanków;
 • dbanie o bezpieczeństwo opiece uczestników zajęć
ponadto:
 • udzielanie wsparcia wychowankom w sytuacjach trudnych i pomoc w ich rozwiązywaniu; pomoc w przezwyciężaniu kryzysów  rodzinnych i rówieśniczych; praca w budowaniu satysfakcjonujących więzi z ludźmi, wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego
oraz
wspieranie rodziców/opiekunów w przezwyciężaniu trudności wychowawczych, kryzysów rodzinnych i innych problemów poprzez poradnictwo i psychoedukację.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW:
Świetlica respektuje prymat rodziców/opiekunów w wychowaniu dziecka i współpracuje  z nimi w tym zakresie.
Rodzice/opiekunowie współpracują z placówką w celu podniesienia skuteczności oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych. 
Rodzice/opiekunowie mają prawo do informacji o:
 1. celach, zadaniach Świetlicy, specyfice prowadzonych zajęć;
 2. zachowaniu, potrzebach i postępach dziecka;
 3. założeniach do pracy z dzieckiem;
 1. do uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego ukierunkowywania oddziaływań wobec dziecka;
 2. do dyskrecji i ochrony danych osobowych, których udzielili (z wyłączeniem sytuacji, kiedy dobro dziecka wymaga podjęcia kroków prawnych np. w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia);
 3. znajomości Regulaminu Świetlicy;
 4. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu opinii na temat Świetlicy.
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Świetlica udziela pomocy dziecku i rodzinie.
Pomoc udzielana jest na prośbę rodzica / opiekuna, a także na prośbę samego zainteresowanego.
Przy przyjmowaniu dzieci i młodzieży (do lat 18) na stałe zajęcia do Świetlicy wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna.
Wskazania do objęcia dziecka zajęciami w placówce mogą przekazywać także: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna / Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie, szkoła, ośrodki pomocy społeczne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także sąd i policja (dotyczy dzieci bez przejawów demoralizacji).
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy Świetlicy.
Wszelkie sprawy załatwiane są w terminach i w sposób określony przez instrukcją kancelaryjną i kodeks postępowania administracyjnego. 
 
Kierownik:
Teresa Lipińska 
telefon: 89  646 30 73
w sprawach pilnych: 501 647 039
Miejsce urzędowania:
Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie ul. Sportowa 1
e-mail:

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Lipińska Data wytworzenia informacji: 2008-11-04 13:46:54
Wprowadził informację do BIP: Marta Smolińska Data udostępnienia informacji: 2008-11-04 13:47:17
Osoba, która zmieniła informację: Marek Jastrzębski Data ostatniej zmiany: 2019-07-01 10:35:56
Artykuł był wyświetlony: 6770 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie