ˆ

Szkoły i placówki oświatowe

Szczegóły informacji

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu.

Informacja ogłoszona dnia 2008-11-04 13:16:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu
Dyrektor: Halina Pasternacka
 
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu.
14 - 300 Morąg, ul. Kujawska 1.
Tel. (89) 757 26 70
e-mail:   
NIP: 741 - 14 - 43 - 062
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
14-300 Morąg, ul. Leśna 6
Tel. (89) 757-20-11
e-mail:
NIP 741-18-08-919
REGON 000707610
Rejon działania Poradni obejmuje:
· Miasto i Gminę Morąg
· Gminę Małdyty
· Miasto i Gminę Miłakowo
· Gminę Łukta
Poradnia jest czynna w godz. 8:00 - 17:00
Sekretariat: 7:30 - 17:30

Zarządzeniem Mazurskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie z dnia 15 marca 1947 roku nr 13311/47 - powołana została Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Morągu. Pierwszym dyrektorem został Wacław Pazderski.
Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania Nr O.I-5050/3/84 szkoła funkcjonuje pod wspólną nazwą Zespół Szkół Zawodowych. W 1997r. Decyzją Kuratorium Oświaty w Olsztynie z dnia 14.08.1997r. w związku z utworzeniem w szkole Liceum Ogólnokształcącego, zmienia się z dniem 1 grudnia 1998r. nazwę szkoły na Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu.
11 października 1975 roku nadane zostało imię szkole - 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i wręczony został ufundowany przez rodziców sztandar.
Uchwałą Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24.06.2015 r. włączono Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w skład Zespołu.
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Morągu jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego działającą w formie jednostki budżetowej. 

Majątek:
Nazwa
Położenie
nieruchomości
Numer
działki
Powierzchnia 
działki 
Rodzaj 
zabudowy
ZSZiO im. 9 Drezdeńskiej
Brygady Artylerii
miasto Morąg
obręb Nr 2, działka Nr 685/4
685/5
685/6
685/7
685/8
0,0019 ha
0,1204 ha 
0,0131 ha
1,1449 ha
budynek szkoły A i B, internat, sala gimnastyczna
lakiernia, garaż
Wartości majątku: majątek ruchomy 1 228 135,18
                              nieruchomości 5 562 287,40
                             
Struktura Zespołu:
Technikum Nr 1
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Liceum Ogólnokształcące Nr I
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV
Szkoła Policealna 
Powiatowe Gimnazjum dla Dorosłych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Organem prowadzącym jest POWIAT OSTRÓDZKI.
Nadzór pedagogiczny sprawuje WARMIŃSKO-MAZURSKI KURATOR OŚWIATY W OLSZTYNIE.
Szkoła posiada sztandar i ceremoniał wspólny dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu. 

Przedmiot działalności: 
1. Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7.09.1991r. "O systemie oświaty" z późniejszymi zmianami oraz cele i zadania zawarte w statutach szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej wchodzących w jego skład, a w szczególności:
a) organizuje pracę szkół wchodzących w jej skład i zabezpiecza ich pracę statutową,
b) organizuje i koordynuje pracę wszystkich organów Zespołu i podległych szkół,
c) prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół wchodzących w skład Zespołu,
d) prowadzi jednolitą gospodarkę majątkiem Zespołu,
e) prowadzi wspólną  obsługę administracyjną i kadrową,
f) planuje i koordynuje rozwój wszystkich jednostek organizacyjnych (szkół) Zespołu,
g) realizuje zadania dotyczące zagadnień: bezpieczeństwa i higieny pracy, p .poż., obrony cywilnej, spraw socjalnych pracowników, ochrony zdrowia - wynikające z ustaw i szczegółowych przepisów prawa,
h) poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,

Organy Zespołu: 
a) Dyrektor,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców,
d) Samorząd Uczniowski,
e) Rada Pedagogiczna (PPP).

Zasady rekrutacji 
Szczegółowe zasady rekrutacji do poszczególnych typów szkół zawarte są w Statucie szkoły, Informatorze oraz na stronie internetowej szkoły http://www.moragzszio.com.pl/
 
Szczegółowe zadania Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej zawarte są w Statucie poradni. Zasady wydawania orzeczeń i opinii regulują odrębne przepisy. Zakres działalności dostępny na stronie  http://www.pppmorag.com.pl/

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Pasternacka, Marek Ogór Data wytworzenia informacji: 2008-11-04 13:16:20
Wprowadził informację do BIP: Marta Smolińska Data udostępnienia informacji: 2008-11-04 13:16:31
Osoba, która zmieniła informację: Marek Jastrzębski Data ostatniej zmiany: 2016-03-14 12:02:56
Artykuł był wyświetlony: 7267 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie