ˆ

Szkoły i placówki oświatowe

Szczegóły informacji

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.

Informacja ogłoszona dnia 2008-11-04 12:50:55 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ostródzie

Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego
14-100 Ostróda 
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2
Tel. 89 646-52-78
NIP 741-10-68-078,
REGON 000190029
e-mail: 
 
strona internetowa: www.staszic.ostroda.pl

Dyrektor: Anna Teodorowicz

Zespół Szkół jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego działającą w formie jednostki budżetowej.

Majątek:
Jednostka
Położenie nieruchomości
Numer działki 
Powierzchnia działki 
Rodzaj zabudowy 
 Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica 
i Centrum Kształcenia Ustawicznego
miasto Ostróda
obręb Nr 8
ul. Pieniężnego
77/8 udz. 94/100 cz.
 

104
106/
105/3
0,7311 ha
 


0,4474 ha
0,0990 ha
0,2752 ha

budynek warsztatów szkolnych 


budynek szkoły
niezabudowana
budynek sali gimnastycznej
Majątek ruchomy Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie wynosi 1 904 280 zł.  

I W skład Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzą: 
1 Technikum nr 1 
2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 
3 Liceum Ogólnokształcące nr IV 
4 Centrum Kształcenia Ustawicznego 
a) Szkoła Policealna 
b) Liceum Ogólnokształcące 

II Bieżąca oferta kształcenia: 
1 Szkoła młodzieżowa: http://staszic.ostroda.pl/index.php/oferta/prezentacja-zawodow?download=34:ofertazsz-201617
2 Placówka dla dorosłych: http://staszic.ostroda.pl/index.php/do-pobrania/category/7-dokumenty?download=39:uotka-szkoy-dla-dorosych-2016
 
III. Godziny pracy: http://staszic.ostroda.pl/index.php/kon1
 
IV. Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego: http://staszic.ostroda.pl/index.php/do-pobrania/category/8-dokumenty?download=31:statut-2015-zsz-i-cku
 V Organy szkoły: 
1 Dyrektor szkoły - Anna Teodorowicz
Dyrektor szkoły jest powoływany/odwoływany przez Zarząd Powiatu w Ostródzie. 
- jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz, 
- przełożonym wszystkich pracowników szkoły, 
- przewodniczącym rady pedagogicznej, 
- sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w szkole, 
- jest odpowiedzialny za planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły. 

2 Wicedyrektor d/s dydaktyczno-organizacyjnych -
- uczestniczy w ocenie pracy nauczyciela, 
- opracowuje i nadzoruje pracę dydaktyczną szkoły, 
- kontroluje dokumentację pedagogiczną. 

3 Wicedyrektor d/s CKU – mgr inż. Elżbieta Rudzińska 
- opracowuje i nadzoruje pracę dydaktyczną CKU 
- kontroluje dokumentację pedagogiczną 

4 Rada Pedagogiczna 
-kolegialny organ szkoły realizujący statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki, 
-obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem posiedzeń i w miarę bieżących potrzeb, 

5 Uprawnienia Rady Pedagogicznej: 
- zatwierdzenie planów pracy szkoły, 
- zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów w szkole, 
- ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu, 
- podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów. 

6 Samorząd Uczniowski 
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych. Radę Samorządu Uczniowskiego wyłania się na zebraniu przedstawicieli klas. 
Samorząd Uczniowski, poprzez Radę Samorządu, może przedstawiać Radzie Pedagogicznej lub dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia. 

7 Rada Rodziców 
- Rada Rodziców stanowi reprezentację wszystkich rodziców wobec Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej. 
- Prezydium Rady Rodziców wybiera się spośród przedstawicieli klasowych rad rodziców. 
- Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 
- Rada Rodziców obraduje na zebraniach plenarnych - co najmniej jeden raz w roku szkolnym i w miarę bieżących potrzeb. 

8 Rada Słuchaczy 
- tworzą ją wszyscy słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

VI Przedmiot działalności: 
1 Szkoła w szczególności: 
- umożliwia zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danego typu szkoły; 
- zapewnia wszechstronną opiekę na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę; 
- zapewnia wychowanie zdrowotne; 
- przygotowuje młodzież do samorządności i udziału w życiu szkoły; 
- przygotowuje młodzież do wejścia na rynek pracy; 
- szkoła dysponuje trzema pracowniami informatycznymi z dostępem do Internetu; 
- zapewnia praktyki zawodowe, w tym zagraniczne; 
- uczestniczy w programach UE – Comenius/Erasmus+ i PO KL . 

2 Kompetencje: 
Regulamin przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie - na stronie Szkoły www.staszic.ostroda.pl 

3 Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego wydaje następujące dokumenty: 
- świadectwa promocyjne, ukończenia szkoły i dojrzałości, 
- dyplomy uzyskania tytułu zawodowego, 
- duplikaty świadectw szkolnych i dyplomów uzyskania tytułu zawodowego, 
- zaświadczenia uczniowskie/słuchaczy, 
- legitymacje szkolne, 
- odpisy arkuszy ocen, 
- świadectwa pracy. 
- indeksy 

4 Wymagane dokumenty do otrzymania duplikatu świadectwa szkolnego: 
- podanie z opisem zaginięcia lub zniszczenia oryginału dokumentu oraz danymi osobowymi. 

5 Termin załatwienia sprawy: 
14 dni 

6 Opłaty: 
Opłata skarbowa na rzecz szkoły: 
Duplikat świadectwa - 26,0 zł 
Miejsce złożenia dokumentów Sekretariat szkoły pokój 105, I piętro 

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Gawlik Data wytworzenia informacji: 2008-11-04 12:50:46
Wprowadził informację do BIP: Marta Smolińska Data udostępnienia informacji: 2008-11-04 12:50:55
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2017-09-11 09:34:04
Artykuł był wyświetlony: 5958 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie