ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w obrębie nr 4 Durąg, gmina Ostróda, oznaczonej na mapie i w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 101/4 o pow. 0,0607 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL1O/00015533/6

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-31 12:59:45 przez Szymon Zambrzycki, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1490),
 
STAROSTA  OSTRÓDZKI
o g ł a s z a
 
I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w obrębie nr 4 Durąg, gmina Ostróda, oznaczonej na mapie i w operacie ewidencji gruntów i  budynków jako działka nr 101/4 o pow. 0,0607 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL1O/00015533/6
 
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 283 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa.
.
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI
Opis nieruchomości:
Działka posiada kształt kwadratu. Dojazd  do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową. Działka położona jest w obszarze dostępności do podstawowych sieci infrastruktury technicznej (wodociągowej, energetycznej). Na działce posadowiony jest jednokondygnacyjna, murowany budynek niemieszkalny o pow. zabudowy 26 m2 w złym stanie technicznym.   
 
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r., przedmiotowa  działka znajduje się w strefie S1- strefa osadniczo – gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego:
  • tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej (granice zwartej zabudowy wsi).
 
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
 
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 
17 700,- zł
(słownie: siedemnaście tysięcy siedemset złotych 00/100)
 
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9, w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., nr 177, poz. 710 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się dnia 11 marca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 322.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 
Wniesienie wadium w formie pieniężnej, w wysokości 3000,- zł (słownie: trzy tysiące   złotych  00/100), najpóźniej do dnia 5  marca  2019 roku na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostródzie, PKO Bank Polski SA Nr 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835.  Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek.
 
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
  1. w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw,
  2. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 
Cena osiągnięta w przetargu płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie wyznaczony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży ponosi kupujący.
Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 
Wpłacone wadium:
  • zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
  • nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
  • zostanie niezwłocznie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
 
Od obowiązku wniesienia wadium zwalnia się osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z  tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z  dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 2017 r., poz.  2278).
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni,  poczynając od 31 stycznia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz stronie internetowej: www.bip.powiat.ostroda.pl
 
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów (II piętro, pokój 325) bądź telefonicznie pod nr (89) 642-98-56.
 
 
Ostróda, dnia 29  stycznia  2019 r.

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Jankowska Data wytworzenia informacji: 2019-01-29 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Szymon Zambrzycki Data udostępnienia informacji: 2019-01-31 12:59:45
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2019-03-19 13:10:41
Artykuł był wyświetlony: 256 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie