ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ Rodzaj zadania: Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-31 09:33:28 przez Szymon Zambrzycki, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 15 ust. 2h, ust. 2j w związku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)
 
 
ZARZĄD POWIATU
 
OGŁASZA WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
 
Rodzaj zadania:
 
Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
 
Zespół ds. Zaopiniowania Ofert powołany Uchwałą Nr 8/23/2019 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 17 stycznia 2019 r. na posiedzeniu w dniu 30.01.2019 r. o godz. 12 rozpatrzył ofertę złożoną na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej oraz dokonał wyboru oferenta, którego wskazał Zarządowi Ostródzkiemu.
 
 
L.P
Nazwa Podmiotu występującego
o dotację
Nazwa placówki bezpośrednio wykonującej zadanie
Nazwa zadania
Termin realizacji zadania
Wysokość przyznanej dotacji
 
 
 
 
 
1.
 
Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie
 
Punkt Interwencji Kryzysowej
Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
od
1.02.2019 r.
do
31.12.2019 r.
   50.000,00 zł.
 
 
Podmiot wymieniony w tabeli spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne (Dz. U. Nr 50 poz. 259) oraz w ogłoszonym konkursie ofert. Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie daje gwarancję realizacji zlecanego zadania, w sposób oczekiwany i założony przez Zarząd Powiatu w Ostródzie. Posiada odpowiednie zaplecze kadrowe i finansowe, oraz jest w stanie zapewnić natychmiastową pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej oraz przemocy seksualnej w postaci bezpieczeństwa osobistego. Stowarzyszenie posiada stosowne doświadczenie w różnorakich formach pomocy, od pomocy dziecku i rodzinie, wsparcia kobiet i dzieci doświadczających przemocy domowej oraz seksualnej, a także współpracy z innymi instytucjami wspierającymi. Posiadana przez Podmiot baza lokalowa, rzeczowa oraz zasoby kadrowe pozwolą na efektywną realizację zadania, a także na natychmiastową pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, ofiar zdarzeń losowych. Pozytywnie zaopiniowana została również kalkulacja kosztów realizacji zadania  ( w tym relacja do zakresu rzeczowego zadania).
 
Warunki zlecenia realizacji zadania:
 
  • Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert zawiera umowę o realizację zadania,
  • Sposób realizacji zadania określa umowa oraz złożona na konkurs oferta,
  • Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania
    w zakresie i na zasadach określonych w umowie o realizację zadania, a organ zlecający realizację zadania do przekazania określonych środków finansowych w formie dotacji.
 
Warunkiem zlecenia realizacji zadania jest wykonanie zadania na warunkach i zgodnie z celami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej.
 

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Pilch Data wytworzenia informacji: 2019-01-31 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Szymon Zambrzycki Data udostępnienia informacji: 2019-01-31 09:33:28
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2019-01-31 09:34:02
Artykuł był wyświetlony: 202 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie