ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

I przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w obrębie nr 6 miasta Ostróda, oznaczonej na mapie i w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 68 o pow. 0,1445 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL1O/00043519/7

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-09 13:39:28 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-09 13:39:30 przez Szymon Zambrzycki, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1490),
 
STAROSTA  OSTRÓDZKI
o g ł a s z a
 
I przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w obrębie nr 6 miasta Ostróda, oznaczonej na mapie i w operacie ewidencji gruntów i  budynków jako działka nr 68 o pow. 0,1445 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL1O/00043519/7.
 
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 327 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa.
 
UZASADNIENIE OGRANICZENIA
Ze względu na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej przetarg ograniczono, na podstawie art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych jako działki nr: 69, 66/10 i nr 74/11.
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest niezabudowana, położona jest w strefie pośredniej miasta Ostróda, przy ulicy Olsztyńskiej. Działka leży w drugiej linii zabudowy w strefie istniejącej zabudowy usługowej,  nie posiada bezpośredniego zjazdu z ulicy Olsztyńskiej. Część działki zajęta jest na potrzeby sąsiedniej hurtowni materiałów budowlanych, nawierzchnia placu wykonana została z kostki betonowej typu „polbruk”. Część działki wykorzystywana na potrzeby placu składowego ogrodzona jest wysokim płotem o konstrukcji metalowej. Pozostała część działki jest nieogrodzona, niezagospodarowana, w  całości porośnięta chaszczami i trawą oraz kilkoma starymi drzewami. Teren działki posiada spadek w kierunku południowym, w części leżącej poza terenem hurtowni jest w całości podmokły.
Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej oraz kabla telekomunikacyjnego.
Część działki  (pas gruntu przylegający do Rzeki Drwęcy o szerokości 5 m ) stanowi rezerwat przyrody pod nazwą „Rzeka Drwęca” wpisany do rejestru rezerwatów przyrody Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod pozycją nr 25. 
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostróda, uchwalonej dnia 25 marca 1998 r. Uchwałą Nr XLV/293/98 Rady Miejskiej w Ostródzie (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 9 z dnia 30 kwietnia 1998 r. poz. 119 z późn. zm.) przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele: usług nieuciążliwych (S3US6), „Rezerwat przyrody Rzeki Drwęcy (S3W3) i znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.
 
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 
47.700,- zł
(słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset złotych 00/100)
Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT.
 
Przetarg odbędzie się dnia 16 marca 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 322.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 
I. Wniesienie wadium w formie pieniężnej, w wysokości 7.000,- zł (słownie: siedem tysięcy 00/100), najpóźniej do dnia 12 marca 2018 roku na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostródzie, PKO Bank Polski SA Nr 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835. Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek.
 
II. Zgłoszenie udziału w przetargu. Zgłoszenie proszę złożyć pisemnie w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie,  ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, do dnia 12 marca 2018 r., do godz. 1000. Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego oraz dopiskiem: „Zgłoszenie do I przetargu ustnego ograniczonego w  sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 6 miasta Ostróda”. Do zgłoszenia konieczne jest załączenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków ograniczenia przetargu, tj. dokumentów stwierdzających posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości przyległych do działki nr 68, tj. do działki nr 69, nr 66/10 lub nr 74/11.
 
Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa w warunkach przystąpienia do przetargu, dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostródzie, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów dnia 14 marca 2018 r. o godzinie 1000.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
  1. w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw,
  2. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 
Cena osiągnięta w przetargu płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie wyznaczony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży ponosi kupujący.
Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 
Wpłacone wadium:
  • zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
  • nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
  • zostanie niezwłocznie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
 
Od obowiązku wniesienia wadium zwalnia się osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z  tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z  dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 2017 r., poz.  2278).
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni,  poczynając od 09 lutego 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz stronie internetowej: www.bip.powiat.ostroda.pl
 
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów (II piętro, pokój 325) bądź telefonicznie pod nr (89) 642-98-56.
 
 
Ostróda, dnia 06 lutego 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Nowicka Data wytworzenia informacji: 2018-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Nowicka Data wprowadzenia do BIP 2018-02-09 13:39:28
Wprowadził informację do BIP: Szymon Zambrzycki Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 13:39:30
Osoba, która zmieniła informację: Marek Jastrzębski Data ostatniej zmiany: 2018-03-26 11:53:21
Artykuł był wyświetlony: 378 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie